فروش بوتیل آکریلات (Butyl Acrylate Monomer)

فروش 2-اتیل هگزیل آکریلات (2-Ethylhexyl acrylate Monomer )

فروش  متیل متا کریلات (Methyl methacrylate Monomer)

فروش  وینیل استات (Vinyl Acetate Monomer)
فروش VeoVa 10(vinyl ester of Versatic acid 10)

فروش 2-(هیدروکسی اتیل متا آکریلات  HEMA (2-Hydroxyethyl methacrylate 

فروش آکرلیک اسید (Acrylic acid)

فروش استایرن مونومر ( Monomer Styrene )

فروش مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)

فروش فتالیک انیدرید(Phthalic Anhydride)

فروش تری متیلول پروپان TMP(Trimethylolpropane)

فروش نئوپنتیل گلایکول NPG (Neopentyl glycol)

فروش پنتا اریتریتول (Pentaerythritol)

فروش گلیسیرین (Glycerol)

فروش فنل (Phenol)

فروش فوماریک اسید (Fumaric acid)

 

اســـيد آستئاريک

Stearic Acid

اســـيد فوماريک

Stearic Acid

اســـيد ايزو فتاليک

Iso phthalic Acid

اسيد تر فتاليک

Ter Phthalic acid

اســـيد ايزو بوتريک

Iso Butyric Acid

اســـيد پرو پيونيک

Propionic Acid

روغن تانگ اويل

Tung oil

روغن نارگيل

Coconut Oil

تری فنيل فسـفيت

TRI PHENYL PHOSPHITE

زينک آستئارات

Zinc Stearate

هگزا متيلن دی آمين

HMDA

دی مر اســـــيد

Jina

تری اتيلن تترا آميـــن

TETA

انيــدريــد فتـــــاليـــــک

Phthalic Anhydride

انيــدريــد مــــالـــئيک

Maleic Anhydride

نئو پنتيل گليکول

NPG

پنتااريتــــريتــــــول

PentaErythritol

اســـــــــــتايرن مـونومر

Styrene Monomer

گـليســــــيريـن

Glycerine

بوتيــل آکريلات

Butyl Acrylate

فنل کريسـتتال

Phenol

کريســــال ملامين

Melamine Chrystal

اســـيد چرب کوکونات

Coconuts Fatty Acid

اســـيد اولئيک

Oleic Fatty Acid

 

محصولات