"کیفیت زمانی حاصل میشود که بدانیم چیست"

فقط جهت تهیه حلال با کیفیت تماس بگیرید

فروش تولوئن اصفهان (Toluene)

فروش زایلین مخلوط (Mix Xylene)

فروش ارتو زایلین (o- Xylene)

فروش بوتیل استات (Butyl Acetate)

فروش اتیل استات (Ethyl acetate)

فروش متیل استات (Methyl acetate)

فروش اتیلن گلیکول (Ethylene glycol)

فروش دی اتیلن گلیکول DEG (Diethylene glycol)

فروش تری اتیلن گلیکول TEG (Triethylene glycol)

فروش اتیل گلیکول استات EGA (Ethylglycolacetate)

فروش بوتیل گلیکول BG (Butyl Glycol)

فروش بوتیل دی گلیکولBDG  (ButylDiGlycol)

فروش بوتیل گلیکول استات BGA(Butyl Glycol Acetate)

فروش بوتیل دی گلیکول استاتBDGA  (Butyl Diglycol Acetate)

فروش مونو پروپیلن گلیکول MPG (Mono propylene glycol)

فروش متیل اتیل کتون MEK (Methyl Ethyl Ketone)

فروش ایزوپروپیل الکلIPA  (IsoPropyl alcohol)

فروش حلال 402

فروش حلال 410

فروش حلال ویژه

فروش نفت بی بو

فروش متوکسی پروپیل استات PMA (Methoxy Propyl Acetate )

فروش متوکسی پروپانول PM (Methoxy Propanol )

فروش سیکلو هگزانون (Cyclohexanone)

فروش هگزان (Hexane)

فروش متانول (Methanol)

فروش اتانول (Ethanol)

فروش نرمال بوتانول (N-Butanol)

فروش ایزو بوتانول (Iso Butanol)

فروش پر کلرو اتیلن (Perchloroethylene)

فروش تری کلرو اتیلن (Trichloroethylene)

فروش تری اتانول آمین TEA(Tri ethanol amine)

فروش دی اتانول آمینDEA (Di ethanol amine)

فروش مونو اتانول آمینMEA (Mono ethanol amine)

فروش متیلن کلراید(Methylene Chloride)

فروش سولوسو 100 (Solvesso 100)

فروش سولوسو 150 (Solvesso 150)

فروش سولوسو 200 (Solvesso 200)

 

Description

Ethyl acetate of 99.8% (m/m) purity minimum.

Product Application

Product Application

Used as a solvent in the following applications: Nitrocellulose, other natural and synthetic resins, adhesives, herbicides and plastics.

محصولات