تعریف رنگدانه های جوهر، تونر و لیک در مواد رنگزا

بازدید: ۲۴۵۳

تعریف رنگدانه های جوهر، تونر و لیک در مواد رنگزا

این امکان وجود دارد که رنگدانه های آلی را در سه گروه بسیار وسیع جوهرهای رنگدانه، تونرها و لیکها دسته بندی کرد.

جوهرهای رنگدانه:

این مواد دارای هیچ گونه گروه به وجود آورنده نمک نمی باشند و طیف وسیعی از مواد شیمیایی از جمله ترکیبات آزو، کمپلکسهای فلزی و ترکیبات چند حلقه ای را تشکیل می دهند.

تونرها (Toners):

این مواد از رسوب گیری مواد رنگی اسیدی از طریق ترکیب با نمک بعضی از فلزات سنگین (بیشتر کلسیم، باریم و منیزیم) یا مواد رنگی بازی با مواد اسیدی به دست می آیند. از جمله رنگدانه های این گروه می توان از تونرهای لیتول  رنگدانه های نوع فانال نام برد. گاهی اوقات اصلاح تونر در مورد جوهرهای رنگدانه خالص به کار برده می شود.

لیک ها (Lake):

رنگدانه هایی هستند که از رسوب دادن مواد رنگی محلول بر روی یک بستر بازی سفید از قبیل آلومینا (هیدروکسید آلومینیم)، بلانک فیکس، خاک چینی و غیره تهیه می شوند. در بعضی موارد اگر بستر بازی سفید فعال باشد با ماده رنگی تشکیل یک کمپلکس کوئوردینانسی می دهد و جزء مکملی از رنگدانه می گردد. لیک روناس نمونه ای از این رنگدانه ها می باشد.

تفاوت تونرها و لیک ها در حلالیت آنها درفازهای مایع رنگ می باشد، که تونرها غیر قابل حل و لیکها قابل حل هستند.

تعریف رنگدانه های جوهر،تونر و لیکها در مواد رنگزا

محصولات