فروش پیگمنت های اروپایی ،چینی و هندی مورد مصرف در صنایع مرکب چاپ ،رنگ صنعتی ،رنگ اتومبیلی، مستربچ و چرم مصنوعی

فروش پیگمنت آلی ، فروش پیگمنت معدنی

جهت خرید پیگمنت اینجا کلیک کنید

 • فروش پیگمنت قرمز Red Pigments
 • فروش پیگمنت قرمز 254
 • فروش پیگمنت قرمز 2
 • فروش پیگمنت قرمز 3
 • فروش پیگمنت قرمز 8
 • فروش پیگمنت قرمز 48:1
 • فروش پیگمنت قرمز 48:2
 • فروش پیگمنت قرمز 48:3 
 • فروش پیگمنت قرمز 48:4
 • فروش پیگمنت قرمز روبین 57:1
 • فروش پیگمنت قرمز 52:2
 • فروش پیگمنت قرمز 53:1
 • فروش پیگمنت قرمز 63:1
 • فروش پیگمنت قرمز 21
 • فروش پیگمنت قرمز 112
 • فروش پیگمنت قرمز 122
 • فروش پیگمنت قرمز 170
 • فروش پیگمنت قرمز معدنی 104
 • فروش پیگمنت قرمز بوردوکس
 • فروش پیگمنت زرد Yellow Pigments
 • فروش پیگمنت زرد1
 • فروش پیگمنت زرد 3
 • فروش پیگمنت زرد 12
 • فروش پیگمنت زرد 13
 • فروش پیگمنت زرد 14
 • فروش پیگمنت زرد 17
 • فروش پیگمنت زرد 74
 • فروش پیگمنت زرد 83
 • فروش پیگمنت زرد 110
 • فروش پیگمنت زرد 151
 • فروش پیگمنت زرد 34 معدنی پایه کرم لیمویی و پرتقالی  هندی و چینی
 • فروش پیگمنت آبی Blue Pigments
 • فروش پیگمنت آبی 15:3
 • فروش پیگمنت آبی 15:1
 • فروش پیگمنت آبی 15
 • فروش پیگمنت آبی معدنی 29 الترامارین
 • فروش پیگمنت آبی 60
 • فروش پیگمنت سبز Green Pigments
 • فروش پیگمنت سبز 7
 • فروش پیگمنت سبز 36
 • فروش پیگمنت سبز معدنی 17
 • فروش پیگمنت بنفش Violet Pigments
 • فروش پیگمنت بنفش معدنی الترامارین V8
 • فروش پیگمنت بنفش 23
 • فروش پیگمنت بنفش 19
 • فروش پیگمنت بنفش 3
 • فروش پیگمنت بنفش 1
 • فروش پیگمنت های نارنجی Orange Pigments
 • فروش پیگمنت نارنجی 5
 • فروش پیگمنت نارنجی 13
 • فروش پیگمنت نارنجی 34
 • فروش پیگمنت مشکی Black Pigments
 • فروش کربن بلک Printex U (دوده پرینتکس U یا دوده دگوسا U)
 • فروش کربن بلک Printex V  (دوده پرینتکس V یا دوده دگوسا V)
 • فروش کالر بلک FW200
 • فروش کالر بلک FW285
 • فروش کربن بلک 7
 • فروش پیگمنت ضد خوردگی Anticorrosive Pigments
 • فروش زینک فسفات
 • فروش زینک داست
 • فروش زینک کرومات
 • فروش استرانسیم کرومات
 • فروش پیگمنت سفید White Pigment
 • فروش تیتان روتایل و آناتاز Titanium Dioxide
 • فروش تیتان کرونوس 2190
 • فروش KRONOS 2190
 • فروش تیتان کرونوس 2220
 • فروش KRONOS 2290
 • فروش تیتان کرونوس 2310     
 • فروش KRONOS 2310 
 • فروش تیتان دوپونت R900
 • فروش DuPont Ti-Pure R-900
 • فروش تیتان دوپونت R105
 • فروش DuPont Ti-Pure R-105
 • فروش تیتان دو پونت R706
 • فروش DuPont Ti-Pure R-706
 • فروش تیتان آناتاز کره KA100
 • فروش COTIOX KA-100
 • فروش تیتان آناتاز زاخلابن
 • فروش تیتان SR236
 • فروش تیتان 5566
 • فروش پیگمنت اکسید آهن Iron Oxide Pigments 
 • فروش پیگمنت اکسید آهن گلماش زرد
 • فروش پیگمنت اکسید آهن قرمز
 • فروش پیگمنت اکسید آهن سبز
 • فروش پیگمنت اکسید آهن آبی
 • فروش پیگمنت اکسید آهن مشکی
 • فروش پیگمنت اکسید آهن میکایی MIO
 • فروش پیگمنت  فلزی Metallic Effect Pigments
 • فروش خمیر آلومینیوم
 • فروش پودر آلومینیوم نقره ای آلمانی
 • فروش پودر طلایی آلمانی آلمانی
 • فروش پودر مسی آلمانی
 • فروش پودر کاهی آلمانی
 • فروش پودر اشرفی آلمانی
 • فروش پیگمنت  صدفی  Pearlescent Effect Pigments
 • فروش پیگمنت  صدفی سفید
 • فروش پیگمنت  صدفی طلایی
 • فروش پیگمنت  صدفی بنفش 
 • فروش پیگمنت  صدفی آبی
 • فروش فت اروپایی یا رنگینه  های حلال - Solvent dyes

جدول پیگمنت ها

 Code

Pigment Name

Pigment No.

1104

Fast Yellow 10G

PY 3

1125

Fast Yellow G

PY 1

1165

Permanent Yellow RN

PY 65

1174

Fast Brilliant Yellow 5GX

PY 74

1175

Fast Brilliant Yellow RX

PY 75

1201

Benzidine Yellow G P

PY 12

1211

Benzidine Yellow 2ART

PY 12

1211

Benzidine Yellow 2ART

PY 13

1214

Permanent Yellow 2GS

PY 14

1217

Permanent Yellow GG

PY 17

1283

 Permanent Yellow HR

PY 83

2207

Permanent Orange G

PO 13

2215

Permanent Orange RN

PO 5

2234

Fast Orange RL

PO 34

3109

Brilliant Fast Scarlet G

PR 22

3110

Carmine 6B

PR 57:1

3111

Fast Red 2B

PR 48:1

3112

Fast Red BBC

PR 48:2

3113

Fast Red BBS

PR 48:3

3114

Fast Red BBM

PR 48:4

3117

Carmine 6BN P

PR 57:1

3118

Fast Red 2R

PR 21

3123

Brilliant Rhodamine VR

PR 23

3124

Lake Red C

PR 53:1

3138

Toluidine Fast Red

PR 3

3158

Lithol Rubine BK

PR 57:1

3165

Lithol Bordeaux 2R

PR 63:1

3168

Permanent Red F4R

PR 8

3178

Fast Red FGR

PR 112

3179

Quindo Red

PR 122

3186

Fast Carmine FBB

PR 1

3188

Permanent Red F5RK

PR 170

3316

Fast Red F2R

PR 2

3327

Basic Rhodamine BG Lake

PV 1

6360

Fast Violet Lake

PV 3

6366

Fast Bronze Violet 2B

PV 3

6619

Quindo Violet

PV 19

6988

Permanent Violet RL

PV 23

4403

Phthalocyanine Blue BGS

PB 15:3

4414

Phthalocyanine Blue BGR

PB 15:3

4421

Phthalocyanine Blue B

PB 15

4431

Phthalocyanine Blue BS

PB 15:1

5406

Phthalocyanine Green G

PG 7 

محصولات