پودر تالک میکرونیزه (Talc)

پودر کربنات کلسیم معدنی(Calcium Carbonate)

پودر کربنات کلسیم رسوبی(Precipitated Calcium Carbonate)

لیتوپون (Lithopone)

سیلیکات آلومینیوم (Aluminium silicate)

سولفات باریم رسوبی (بلانک فیکس) (BLANC FIXE)