ادامه مقالات و آموزشهای رایگان

بررسی رفتار فولاد  نیتروژن- بورد هی شد ه د ر محیط پلاسمای الکترولیتی

بررسی رفتار فولاد  نیتروژن- بورد هی شد ه د ر محیط پلاسمای الکترولیتی

بررسی رفتار فولاد  نیتروژن- بورد هی شد ه د ر محیط پلاسمای الکترولیتی

 

د ر روش پلاسمای الکترولیتی با استفاد ه از یک منبع ولتاژ قوی با جریان یکسو شد ه روی سطح کاتد  جرقه هایی ایجاد  می شود  که گازهای ایجاد  شد ه روی سطح را یونیزه کرد ه و محیط پلاسما تشک...

انواع رزین اپوکسی

انواع رزین اپوکسی

انواع رزین اپوکسی

رنگ های کلروکائوچو

رنگ های کلروکائوچو

رنگ های کلروکائوچو

رزین کلرو کائوچو

رزین کلرو کائوچو

رزین های اپوکسی

رزین های اپوکسی

محصولات

Close