ادامه مقالات و آموزشهای رایگان

اتیل سیلیکات

اتیل سیلیکات

اتیل سیلیکات

پراکسیدهای آلی

پراکسیدهای آلی

پراکسیدهای آلی

رزین های آکریلیک

رزین های آکریلیک

رزین های آکریلیک

رزین های آکریلیک را می توان در دو گروه بزرگ به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

ترکیبات آلی رُسی - بنتون ها

ترکیبات آلی رُسی - بنتون ها

ترکیبات آلی رُسی(بنتون ها)

پیگمنت های دی اکسازین

پیگمنت های دی اکسازین

پیگمنت های دی اکسازین

محصولات