نسبت پیگمنت به بایندر (P/B) چیست؟

بازدید: ۳۴۲۷

نسبت پیگمنت به بایندر (P/B) چیست؟

 

 

آنچه که از یک رنگ پس از خشک و سخت شدن روی سطح باقی می ماند و بعضا ً برای آن اصطلاح مواد جامد بکار برده می شود، کلیه مواد غیر فرار درون رنگ (مایع) می باشد که تعیین کننده برای خصلت ها و توانایی های یک رنگ است. منظور از (میزان) پیگمنتاسیون در اینجا نسبت وزنی پیگمنت ها (و مواد پرکننده) در یک رنگ به بایندر آن رنگ است (P/B). اگر چه که با آگاهی از میزان پیگمنت به بایندر می توان در خصوص برخی از ویژگی ها و توانایی های یک رنگ اظهار نظر کرد، ولی این تعریف یک نقطه ضعف اساسی نیز دارد و آن بی توجهی به و یا منظور نکردن تراکم یا دانسیته اجزاء درون رنگ است.

نسبت پیگمنت به بایندر (P/B) چیست

محصولات