مواد افزودنی همتراز کننده Leveling agent

بازدید: ۳۰۱۰

مواد افزودنی همتراز کننده Leveling agent

بازرگانی اتحاد رنگدانه در خصوص واردات و خرید و فروش مواد شیمیایی تخصصی فعالیت می کند

اتحاد رنگدانه خرید و فروش افزودنی همتراز کننده Leveling Agent را از برندهای معتبر انجام می دهد

شما می توانید برای خرید افزودنی همتراز کننده Leveling Agent و اطلاع از قیمت افزودنی همتراز کننده Leveling Agent و کاربرد افزودنی همتراز کننده Leveling Agent با شرکت تماس بگیرید.

همترازی یک پوشش به طور ماکروسکوپی معمولا ً تأثیری بر روی خواص حفاظتی آن ندارد.پوششهای با همترازی و یا جریان پذیری ضعیف همان خواص کاربردی را دارند که پوششهایی باهمترازی و جریان پذیری قوی، مانند حفظ براقیت و یا خواص حفاظت در مقابل خوردگی که یک رنگ با همترازی خوب این خواص را از خود نشان میدهد. ظاهر یک پوشش اما به جریان پذیری وهمترازی پوشش بستگی دارد. وقتی کیفیت سطح کالایی مانند خودرو خوب باشد آن کالا نمای بهتری دارد. عیوب سطحی که ممکن است تأثیر منفی روی خواص کلی سطوح از نظر همترازی و جریان پذیری بگذارد به شرح ذیل میباشند:

-اثر پوشت پرتقالی شدن

-حفره آتش فشانی

-چشم ماهی

-حساسیت به جریان هوا مشکلات خیس شدن سطح

-باقی ماندن جای قلم مو

-سینه دادن

-دانه دانه شدن

-حفره ته سنجاقی و...

همترازی و جریان پذیری فرآیند های بسیار پیچیده ای هستند، که ممکن است تحت تأثیر منفی فاکتورهای مختلفی قرار بگیرد.

اندازه گیری همترازی

همترازی را می توان در فیلمهای تر و یا خشک اندازه گیری کرد. برای اندازه گیری همترازی فیلم تر، پوششهای مایع را می توان توسط درجه های همترازی مختلف روی صفحه های متضاد رنگی یا سطوح مناسب دیگر بکار برد و به وسیله یک دستگاه اندازه گیری flomout آن را تشخیص داد. این نوع اندازه گیری همترازی، امروزه فقط برای پوششهای تزئینی استفاده میشود.

اندازه گیری همترازی پوششهای خشک نسبت به فیلم تر اهمیت بیشتری دارد زیرا فرآیند و حالت کاربرد (دما، رطوبت، هوا، ضخامت فیلم، رقیق بودن، اتمیزه شدن و غیره) ممکن است تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه نهایی داشته باشد. اندازه گیری بصری همترازی نیز بسیار مهم است، اما اندازه گیری های نوری توسط عدسی، تکرار پذیر هستند. همچنین یک روش دیگری برای اندازه گیری همترازی وجود دارد که DOI (Distictness of reflected Image) نامیده می شود و برای مدت زیادی پوششهای خودرویی استفاده می شده است. این اندازه گیری بر اساس تصویر آینه ای از یک پوشش با براقیت بالا انجام میگیرد. توسط این دستگاه مقدا تصویر آینه ای که توسط سطوح یک گونیوفوتومتر(Goniophotometer)  اندازه گیری میشود و اندازه های شکل های آزاد همترازی را به دو امواج، کوتاه و امواج بلند تقسیم می کند. تصویر های کوچکتر، همترازی بهتری دارند. (جدول 4)

جدول 4-موجی بودن کیفیت رنگ های مختلف

 

مواد افزودنی همتراز کننده Leveling agent

محصولات