رنگ چیست

بازدید: ۳۹۹۸

تاثیر فیزیکی و روانی است که پس از باز تابش نور از جسم به چشم ما میرسد .

توسط 3 فاکتور بیان میشود :

1 – فام : بیانگر نوع رنگ میباشد . ( زرد – قرمز- آبی و..... )

2- عمق : نشاندهنده کمرنگ و پررنگ بودن میباشد .

3- خلوص : شفافیت رنگ را بیان مینماید .

تئوری های موجود در مورد رنگی بودن یک ماده :

تئوری ویت :

طبق این تئوری ماده رنگزا از 2 قسمت تشکیل شده است :

1 – chromphor ( کروموفور )

2 – auxochrom ( آگزوکروم )

یک ترکیب آلی وقتی رنگی است که دارای یک یا چند گروه اشباع نشده داشته باشد که به این گروههای اشباع نشده کروموفور گویند .

گروههای شیمیایی موجود در ترکیب رنگی که باعث افزایش شدت رنگ میشوند آگزوکروم نام دارند .

تئوری آرمسترانگ :

طبق این تئوری تمام ترکیباتی که ساختار کینوئیدی داشته باشند رنگی هستند .

که این تئوری دارای مثال نقض میباشد پس این فرضیه رد شد .

تئوری :nietzki

هر چقدرجرم مولکولی ماده رنگی ما بالاتر برود رنگ ماده عمیق تر میشود .

که دارای مثال نقض میباشد .

تئوری های جدید :

بر پایه 2 اصل بیان شده است :

1 – کوانتایی بودن انرژی نور

2 – جذب اشعه توسط مولکول ها

تئوری پیوند ظرفیتی :

براساس این تئوری

کروموفور گروههایی از اتم ها هستند که به وسیله ی انرژی جذب شده از حالت پایه به حالت برانگیخته منتقل میشوند ورنگ را ایجاد میکند 

آگزوکروم گروه هایی اند که تمایل دارند فرم رزونانس را با اثر متقابل جفت الکترون های غیر پیوندی آگزوکروم ها با پای الکترون های حلقه آروماتیک افزایش دهند .

محصولات