تعاریف رنگ

بازدید: ۲۵۳۴

رنگ چیست ؟
 تاثیر فیزیکی و روانی است که پس از باز تابش نور از جسم به چشم ما میرسد .

توسط 3 فاکتور بیان میشود :
1 – فام : بیانگر نوع رنگ میباشد . ( زرد – قرمز- آبی و..... )
2- عمق : نشاندهنده کمرنگ و پررنگ بودن میباشد .
3- خلوص : شفافیت رنگ را بیان مینماید .

 

 تئوری های موجود در مورد رنگی بودن یک ماده :

 

تئوری ویت :
طبق این تئوری  ماده رنگزا از 2 قسمت تشکیل شده است :
1 – chromphor  ( کروموفور )
2 – auxochrom  ( آگزوکروم )

 

یک ترکیب آلی وقتی رنگی است که دارای یک یا چند گروه اشباع نشده داشته باشد که به این گروههای اشباع نشده کروموفور گویند .
گروههای شیمیایی موجود در ترکیب رنگی که باعث افزایش شدت رنگ میشوند آگزوکروم نام دارند .

 

تئوری آرمسترانگ :
طبق این تئوری تمام ترکیباتی که ساختار کینوئیدی داشته باشند رنگی هستند .
که این تئوری دارای مثال نقض میباشد پس این فرضیه رد شد .
  

تئوری  :nietzki
هر چقدرجرم مولکولی ماده رنگی ما بالاتر برود رنگ ماده عمیق تر میشود .
که دارای مثال نقض میباشد .

 


تئوری های جدید :
بر پایه 2 اصل بیان شده است :
1 – کوانتایی بودن انرژی نور
2 – جذب اشعه توسط مولکول ها

 

تئوری پیوند ظرفیتی :
براساس این تئوری
کروموفور گروههایی از اتم ها هستند که به وسیله ی انرژی جذب شده از حالت پایه به حالت برانگیخته منتقل میشوند ورنگ را ایجاد میکند 0
آگزوکروم گروه هایی اند که تمایل دارند فرم رزونانس را با اثر متقابل جفت الکترون های غیر پیوندی آگزوکروم ها با پای الکترون های حلقه آروماتیک افزایش دهند .

 

منبع: آمازون تله

محصولات