(Antioxidant) افزودنی های آنتی اکسیدانت

بازدید: ۳۲۵۴

بازرگانی اتحاد رنگدانه در خصوص واردات و خرید و فروش مواد شیمیایی تخصصی فعالیت می کند

اتحاد رنگدانه خرید و فروش ایرگانوکس 1010 و ایرگافوس 168 را از برندهای معتبر انجام می دهد

شما می توانید برای خرید هایرگانوکس 1010 و ایرگافوس 168 و اطلاع از قیمت ایرگانوکس 1010 و ایرگافوس 168 و کاربرد ایرگانوکس 1010 و ایرگافوس 168 با شرکت تماس بگیرید.

 

اکسایش پلیمرها واکنشی زنجیره ای است که به دلیل اعمال تنش برشی، مجاورت با تابش نور فرابنفش و یا حضور یون های فلزی مانند مس و منگنز رخ می دهد. این رادیکال ها در حین واکنش های یاد شده با تجزیه پلیمر و ایجاد رادیکال آزاد با اکسیژن موجود در هوا واکنش داده، پرکسید تولید می کنند که خود سبب ادامه یافتن واکنش های زنجیری متعاقب آن می گردد. بر این اساس و به منظور مقابله با این پدیده، دو نوع ماده ضداکسایش تولید شده است: اولین گروه با جلوگیری از تولید رادیکال آزاد و ممانعت از مرحله انتشار، تولید زنجیره هاو جلوگیری از تولید رادیکال آزاد، سرعت این واکنش ها را آهسته تر می کنند(مواد کند کننده اکسایش).

نوع دوم با واکنش با رادیکال آزاد، مرحله خاتمه راتسریع می کنند. دو گروه اصلی از مواد آنتی اکسیدانت که سبب توقف تولید رادیکال های آزاد می شوند، آمین ها و فنل ها هستند که به مقدار حدود ۰٫۰۲-۱ درصد در آمیزه های پلیمری مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا در پلیمرها به دلیل تمایل کمتر بهلک زدایی، تغییر رنگ، رو آیی و مهاجرت، ترجیح به استفاده از فنل ها می باشد. انواع اصلی ضد اکسنده های شکست زنجیر در جدول ۱ معرفی شده اند.

تعدادی از عرضه کنندگان مواد ضد اکسیدان در ادامه بیان شده اند:

 

– Akzo

– BASF

– Albemarle

– Bayer

– Clariant

آغاز تولید رادیکال آزاد در زنجیره های پلیمری، گرما، نور، یون های فلزی و ازن باشد. مواد یا عواملی که بتواند به هر طریق از تشکیل رادیکال ها به دلایل فوق الذکر ممانعت نمایند مواد بازدارنده اکسایش خواهند بود که به سه گروه اصلی تقسیم می شوند.

۱- تجزیه کننده های پراکسید

۲- عقیم کننده های فلز

۳- جاذب های نور فرابنفش

محصولات