افزودنی ها در رنگ ها

بازدید: ۲۲۲۵

افزودنی ها در رنگ ها

افزودنی ها (یا مواد پرکننده) بر اساس استاندارد آلمانی DIN EN 971-1 عبارتند از موادی که به رنگ ها در مقادیر نسبتا ً کم با هدف حصول نتایج ویژه ، بهبود برخی از ویزگی ها و یا جلوگیری از پدیده های نامطلوب و نا خواسته اضافه می شوند.

میزان مصرف افزودنی ها به طور معمول 1-0.1 % است

نمونه هایی از مهمترین افزودنی ها

تر، دیسپرس و استابیلانزد کننده

ضد کف ها (سیلیکونی، نفتی، پلی مری)

افزودنی های رئولوژی (تیکسوترپ کننده ها)

خشک کن ها یا سیلیکاتیوها (کاتالیزاتورهای فلزی)

بیوسیدها (نگهدارنده ها)

مات کننده ها

رابط های چسبندگی (سیلانهای مدیفاید شده)

افزودنی های کمک به جریان (flow agent)

افزودنی های سطح (همتراز کننده)

محافظ های یو وی (UV)

آغازگرها (مانند دی بنزوئیل پراکسید)

بازدارنده ها (Inhibitor) مانند هیدروکینون

مواد ضد رویه بستن در قوطی (ضد رویه)

ضد خزه ها (در گروه نگهدارنده ها نمی باشد)

*امولسی فایرها (از گروه تنزیدها)

*افزایش دهنده قابلیت هدایت الکتریک

*آنتی ژل ها (ممانعت از افزایش ویسکوزیته در پلی استر ملامین و...)

*مواد افزایش دهنده مقاومت به خراش (از گروه افزودنی های سطح)

*مواد کاهش دهنده دمای پخت در کوره (مانند نمکهای مورفولین با پارا تولوئن سولفونیک اسید PTSA)

گروه بندی افزودنی ها

گروه بندی افزودنی ها معمولا ً از دو کانال (یا به دو روش) صورت میگیرد

روش اول : براساس نوع کاربرد یا عمل کرد افزودنی

(تولید کنندگان افزودنی محصولات خود را بر این اساس گروه بندی می کنند)

روش دوم : براساس تأثیر افزودنی در مراحل مختلف

(از پرسه ساخت و تولید تا اعمال و پس از آن در فیلم خشک ویا سخت شده)

گروه بندی افزودنی های رنگ (روش دوم)

افزودنی ها در کجا و کدام مرحله نقش وتأثیر دارد؟

پروسه ساخت و تولید

لاک ساخته شده و در نگهداری در انبار

اعمال (یک اعمال مناسب به طرق گوناگون)

تشکیل فیلم در فازهای مختلف آن

در فیلمِ (پوشش) سخت شده

افزودنی های دارای نقش در پروسه ساخت

تر، دیسپرس و استابیلایزد ننده ها

◄ ضد کف ها (بیشتر در پایه آب)

◄ امولسی فایرها (عمدتا ً در سیستم های دو فازی)

◄ تنظیم کننده pH (در رنگهای پایه آبی)

افزودن های دارای نقش در رنگ ساخته شده در زمان نگهداری

■ ضد ته نشینی

■ ضد رویه (رویه بستن رنگ در قوطی )

■ ضد قارچ، باکتری، کپک ( عمدتا ً در رنگ های پایه آبی)

■ جلوگیری کننده از افزایش ویسکوزیته در رنگ های ترکیبی یک جزئی مانند آنتی ژل (یا تری اتانول آمین)

■ بازدارنده ها (اینهیبوتور)، به عنوان مثال هیدروکینون در پلی استر غیر اشباع

افزودنی های با کاربرد اِعمال رنگ

افزودنی های بهبود سطح (خارج کننده هوا و گاز)

● افزایش دهنده های قابلیت هدایت الکتریکی (پاشش الکترواستاتیک)

● افزودنی های ضد شره (رئولوژی)

● افزودنی های جریان (flow)

افزودنی های مفید در مراحل مختلف تشکیل فیلم

همتراز کننده ها (leveling agent)

افزودنی های ضد جوش (در رنگهای کوره ای)

♦ کاتالیزاتورها و شتاب دهنده ها

♦ سیکاتیو ها

♦ آغازگرها

♦ رابط های چسبندگی (از نوع سیلان)

افزودنی های دارای نقش در پوشش سخت شده

♠ آنتی فولینگ ها

♠ بازدارنده ها در حفاظت خوردگی

♠ آنتی یو وی ها (UV)

♠ خود تمیز کننده ها (هیدروفوب کننده ها)

♠ افزودنی های هوشمند

افزودنی ها در رنگ ها

محصولات