طبقه بندی انواع رنگها و پوشش ها

بازدید: ۳۶۰۴

طبقه بندی انواع رنگها و پوشش ها

رنگها را می توان بر اساس معیارهای مختلف گروه بندی کرد که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:

>رزین (اصلی) تشکیل دهنده : اپوکسی، آلکیدی، پلی اورتان (دیسپرسیونی)، آکریلیک، پلی استر، بیتومن، وینیل و ...

>فونکسیون یا عملکرد رنگ : رنگ عمومی(جنرال)، لاک شفاف، لاک فلزی (Metaliclack) و...

>کابرد حلالها : پایه حلالی، پایه آبی، پودری

>سیستم رنگ آمیزی : آستری، پرکن (همتراز کننده)، لاک نهائی و...

>سوژه رنگ آمیزی : اتومبیل، ساختمان، ماشین آلات، بدنه کشتی، مخازن آب و ....

>نحوه خشک ویا سخت شدن : هوا خشک (فیزیکی)، شیمیایی (ترکیبی، اکسیداتیو...)، کوره ای، سخت شونده با اشعه و...

>ویژگی های ظاهری : براق، مات، چروک، چرمی و...

>روش اعمال : قلم مو، پیستوله، غوطه وری، الکترواستاتیک، الکتروفورز و....

>نوع بسته بندی : یک جزئی، دو جزئی

>معیارهای زیست محیطی و موارد ایمنی : پایه آبی، پرجامد، پودری، چگونگی برگشت به طبیعت و...

>بر اساس میزان جامد و % مواد غیر فرار:

Low-Solids (کمتر از30%) Normal-Solids (30-60%)

Medium-Solids (60-70%) High-Solids (بیش از 70%)

یک گروه بندی متداول نیز براساس نوع کاربرد است

این گروه بندی که در ایران طرفدارانی دارد به شرح زیر است.

1-رنگهای ساختمانی

(اصطلاح رنگهای فروشگاهی بسیار رایج است)

-رنگهای روغنی(آلکیدی)

-روغنی براق (سفید و فام های روشن)

-آستری روغنی

-روغنی مات

-رنگهای روغنی الوان

-ضد زنگ شامل:

*اخرائی (اکسید آهن)

*حاوی زینک فسفات

*حاوی زینک کرومات ها (سرطانزا)

2-رنگهای دیسپرسیونی (رقیق شونده با آب)

برپایه PVA (پلاستیک)

برپایه آکریلیک خالص

برپایه استایرن آکریلیک

برپایه اکریلیک های مدیفاید شده

خمیر امولسیونی (الوان) ... وسایر

3-رنگهای نما (خارج ساختمان)

رنگ نما بر پایه رزین آلکیدی

رنگ نما بر پایه رزین آکریلیک

رنگ نما برپایه رزین های آکریلیک اصلاح شده

رنگ نما بر پایه رزین های کلروکائوچو (اصلاح شده)

رنگ نما بر پایه رزین های سیلیکاتی

رنگ نما بر پایه رزین های سیلیکونی مدیفاید شده

رنگ های (پوشش های) تعمیراتی (سیلیکون آکریلیک و غیره)

سایر...

4-متفرقه

روغن جلاء

روغن الیف

روغن بزرک

تینر روغنی

خشک کن ها (سیکاتیوها)

بتونه روغنی

سایر...

رنگهای صنعتی (عام) برای سطوح فلزی

1-هوا خشک (خشک یا سخت شونده در دمای محیط)

*یک جزئی

رنگهای صنعتی برپایه رزین آلکید

رنگهای صنعتی برپایه رزینهای آلکید اصلاح شده (تغییر یافته)

رنگهای صنعتی برپایه سلولز نیترات (نیتروسلولز)

رنگهای صنعتی آکریلیک(پلاستومر)

رنگهای صنعتی برپایه کلرکائوچو

رنگهای صنعتی برپایه سیکلوکائوچو

رنگهای صنعتی برپایه کوپلی مرهای وینیل

رنگهای صنعتی برپایه اپوکسی استر

رنگهای صنعتی برپایه اورتان آلکید

رنگهای صنعتی برپایه رزین های بیتومینی (قیرهای نفتی)

رنگهای صنعتی برپایه گیلسونیت و مشابه (قیرهای معدنی)

رنگهای صنعتی با ظاهر چکشی

رنگهای صنعتی با ظاهر چروک

رنگهای صنعتی با ظاهر چرمی

رنگهای صنعتی دیسپرسیونی (آکریلیک، پلی اورتان، سایر)

رنگهای صنعتی پلی اورتان سخت شونده با رطوبت محیط

*دوجزئی

انواع آستری ها شامل

واش پرایمرها

اتیل سیلیکات

اپوکسی – پلی آمید

اپوکسی – پلی امین

کول تار اپوکسی

سایر...

انواع رنگهای میانی و رویه شامل:

اپوکسی – پلی آمین

اپوکسی – پلی آمین

پلی اورتان (آکریلیک)

پلی اورتان (پلی استر)

سایر...

2-رنگهای کوره ای:

رنگهای کوره ای آلکید آمین شامل:

(ملامین فرم آلدهید، اوره فرم آلدهید، بنزوگوان آمین، هگزا متوکسی متیل ملامین و...)

رنگهای کوره ای آکریل – آمین (آکریلیک + رزین آمینی)

رنگهای کوره ای پلی استر- آمین

رنگهای کوره ای آکریلیک(خود خت شونده)

رنگهای کوره ای اپوکسی – استر

رنگهای کوره ای پلی اورتان با ایزوسیانات بلوکه شده (یک جزئی)

رنگهای کوره ای اپوکسی فنولیک (رزول)

رنگهای کوره ای پلی وینیل بوتیرال – فنولیک

رنگهای کوره ای با ظاهر چکشی (آلکید و غیره)

سایر...

3-رنگهای اتومبیلی

الف) رنگهای سریال (OEM) شامل

آستری ها (ED) لاک پایه، لاک نهائی، لاک شفاف)

عایق زیر بدنه (پلاستیزولی)

انواع درزگیرها و مواد آب بندی

(نیتروسلولزی، آکریلیک، انواع امولسیونی آب پایه، سیلیکونی و غیره)

ب) رنگهای تعمیراتی شامل

a-آستری و پر کن شامل

پلی وینیل بوتیرال

اپوکسی – پلی آمید

پلی استر غیر اشباع

b-آستری و رویه شامل

رنگهای آلکیدی (روغنی) هوا خشک

رنگهای نیتروسلولزی (فوری)

آکریلیک های پلاستومری

نهائی (رویه) شامل

پلی اورتان (دوجزئی)

لاک شاف پلی اورتان (دوجزئی)

4-رنگهای حفاظت خوردگی (عام و دریایی)

تمام مواد خشک ویا سخت شونده در دمای محیط (اصطلاحا ً هوا خشک)

a) آستری ها

آستری زینک اتیل سیلیکات

آستری واش پرایمر(اتیل سیلیکات)

آستری واش پرایمر(اتیل بوتیرال)

آستری اپوکسی – پلی آمید غنی از روی (حفاظت کاتدی)

آستری اپوکسی – پلی آمید حاوی زینک فسفات

آستری اپوکسی- پلی آمید حاوی کرومات های روی (سرطان زا)

آستری اپوکسی پلی آمید حاوی اکسید آهن

آستری کول تار – اپوکسی و اپوکسی – کول تار – (پلی آمید)

آستری های بیتومنی و اصلاح شده

آستری کول تار – وینیل

آستری برپایه کلروکائوچو حاوی:

زینک فسفات

اکسید آهن

سرنج

زینک کرومات

سایر...

آستری اپوکسی – پلی آمین

آستری(دوجزئی) فنولیک اپوکسی – پلی آمین

غیره...

b) لایه میانی ها

لایه میانی اپوکسی – پلی آمید (پرجامد)

لایه میانی اپوکسی – پلی آمید حاوی MIO

لایه میانی اپوکسی – پلی آمید حاوی Glass Flake

لایه میانی (دو جزئی) پلی اورتان (پرجامد)

لایه میانی برپایه کلرکائوچو

لایه میانی اپوکسی – پلی آمین

c)رنگهای رویه

رنگ رویه اپوکسی – پلی آمید

رنگ رویه اپوکسی – پلی آمین

رنگ رویه اپوکسی  پلی آمین فاقد حلال (مخازن آب آشامیدنی)

رنگ رویه پلی اورتان (دو جزئی) شامل:

آکریلیک

پلی استر

پلی استر – آکریلیک

رنگ رویه کلرکائوچو

رنگ رویه وینیل (کوپلیمر وینیل کلرید – وینیل ایزوبوتیل اتر)

رنگ رویه برپایه کوپلی مرهای وینیل استات (تقریبا ً منسوخ شده)

لاک شفاف اپوکسی- پلی آمید

لاک شفاف اپوکسی – پلی آمین

لاک شفاف (دوجزئی) پلی اورتان

d)ضد خزه ها شامل

وینیلی (کوپلی مر) حاوی ترکیبات TBTF-TBTO

خود صیقل شونده

ماتریکس آکریل – اکسید مس

وینیل اکسید مس

و غیره...

f) رنگهای مقاوم به حرارت

سیلیکون – آلکید (حداکثر 200درجه)

سیلیکون آکریلیک(حداکثر 200درجه)

سیکلو کائوچو(حداکثر 300درجه)

سیلیکونی(حداکثر 600درجه)

سیلیکاتی (آلی – غیر آلی) حداکثر 500رجه

وغیره...

g) پوشش های سطوح بتونی

لاک آماده سازی (اپوکسی)

لایه اصلی (اپوکسی – پلی آمین)

لایه نهایی اپوکسی – پلی آمین

لایه نهایی پلی اورتان (دوجزئی)

سیستمهای آکریلیک و اصلاح شده (PMMA)

سیستم های بیتومنی

سیستم های کولتار – اپوکسی

سیستم های کلر کائوچو

وسایر....

h) متفرقه

انواع رنگها و پوششهای ضد حریق

انواع رنگ و پوشش های ضد جرقه

انواع رنگ و پوشش های ضد رادار و ...

طبقه بندی انواع رنگها و پوشش ها

 

محصولات