بررسی رفتار فولاد  نیتروژن- بورد هی شد ه د ر محیط پلاسمای الکترولیتی

بازدید: ۲۳۲۳

بررسی رفتار فولاد  نیتروژن- بورد هی شد ه د ر محیط پلاسمای الکترولیتی

 

د ر روش پلاسمای الکترولیتی با استفاد ه از یک منبع ولتاژ قوی با جریان یکسو شد ه روی سطح کاتد  جرقه هایی ایجاد  می شود  که گازهای ایجاد  شد ه روی سطح را یونیزه کرد ه و محیط پلاسما تشکیل می‌د هد .

راد یکالهای بور و نیتروژن ایجاد  شد ه د ر محیط پلاسما، سطح نمونه را بمباران نمود ه و باعث ایجاد  لایه های نفوذی د ر د اخل قطعه کار می گرد ند . این لایه، عامل افزایش قابل توجه سختی و مقاومت سایشی نمونه ها می‌شود .

د ر این تحقیق، فرایند  نیتروژن- بور د هی د ر محیط پلاسمای الکترولیتی بر روی فولاد  H13 انجام شد  و رفتار الکتروشیمیایی و خورد گی نمونه ها و نیز رفتار سایشی آنها مورد  مطالعه قرار گرفت.

 

     آخرین اخبار و مقالات صنایع رنگ و رزین

د ستیابی به نقطه بهینه مقاومت د ر برابر خورد گی و سایش نمونه های نیتروژن- بور د هی شد ه، از نظر فاکتورهای مختلف موثر بر فرآیند  سخت کاری مورد  بررسی قرار گرفت. مطالعات الکتروشیمیایی و خورد گی فولاد های نیتروژن- بورد هی شد ه، د ر محلول ۳٫۵% کلرور سد یم توسط اسپکتروسکوپی امپد انس الکتروشیمیایی (EIS) و پلاریزاسیون پتانسیود اینامیک (PDS) انجام شد .مطالعات سایش نیز توسط روشPin–on–Disk انجام گرفت.

توسط اسپکتروسکوپی امپد انس الکتروشیمیایی (EIS) امکان بررسی لحظه ای تغییرات سطحی نمونه های نیتروژن- بورد هی شد ه را فراهم می‌آید .

د ر این مطالعه مشخص شد  که مقاومت به خورد گی و سایش فولاد  H13، پس از نیتروژن- بورد هی پلاسمایی الکترولیتی بستگی زیاد ی به پارامترهای عملیات د ارد .

 

منبع

محصولات