بازیافت بهینه حمام چربی گیر مصرف شد ه د ر خط تولید  رنگ

بازدید: ۲۷۸۶

بازیافت بهینه حمام چربی گیر مصرف شد ه د ر خط تولید  رنگ

هد ف اصلی د ر این تحقیق بازیافت بهینه حمام چربی گیر مصرف شد ه د ر خط تولید  رنگ شرکت ایرانخود رو می باشد .

بد ین منظور پساب حاصل از فرآیند  چربی گیری سالن رنگ 3 شرکت ایرانخود رو مورد  بررسی و مطالعه قرار گرفت تا بتوان د ر ابتد ا با تصفیه ای مقد ماتی ذرات جامد  معلق موجود  د ر پساب را جد اسازی کرد ه و د ر مرحله بعد  اقد ام به شکست امولسیونهای روغن – آب تشکیل شد ه د ر اثر فرآیند  چربی گیری سطوح فلزی گرد د  و با ترکیبی از روشهای فیزیکی و شیمیایی شکست این امولسیون د ر کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد  .

به این ترتیب با تصفیه پساب میتوان برای  مد ت زمان بیشتری آنرا مورد  استفاد ه قرار د اد. د ر نتیجه مصرف مواد  چربی گیر کاهش پید ا کرد ه و با عث صرفه های اقتصاد ی قابل توجهی خواهد  شد .

                                                     صنایع رنگ و رزین

 

از د یگر مزایای تصفیه این پساب، کاهش بار آلود گی ورود ی به تصفیه خانه مرکزی شرکت ایرانخود رو میباشد . به همین د لیل آزمایشات متعد د ی بر روی پساب مذکور انجام شد  و اثر پارامترهای مختلف بر روی آن مورد  بررسی قرار گرفت.

د ر این پژوهش مشخص گرد ید   که میزان رسوب د هی املاح نامحلول د ر حمام چربی گیر که اکثراً از خانواد ه فلزات آهنی بود ه د ر د رجه حرارتهای مختلف متفاوت می باشد.

 

منبع: ایران متالورژی

محصولات