ایجاد  پوششهای پلی پیرول اپوکسی مقاوم به خورد گی د ر محیط های د ریایی

بازدید: ۲۵۳۷

ایجاد  پوششهای پلی پیرول اپوکسی مقاوم به خورد گی د ر محیط های د ریایی

 

حافظت د ر برابر خورد گی توسط پلیمرهای ذاتاً رسانا، برای نخستین بار د ر سال ۱۹۸۵ توسط مک د یارمید  گزارش شد .

پلیمرهای ذاتاً رسانا خانواد ه جد ید ی از پلیمرها هستند  که کشف این پلیمرها کاملاً اتفاقی بود ه است.

                                                            آخرین اخبار و مقالات رنگ و رزین

 

یکی از مهمترین پلیمرهای ذاتاً رسانا، پلی پیرول است. این پلیمر به د لیل د اشتن چند  خصوصیت برای کاربرد  به عنوان بازد ارند ه خورد گی مناسب است:

ساختار واحد های هتروسیکلی مونومر این پلیمر مشابه با ساختار بسیاری از بازد اند ه های خورد گی مناسب است.

 

پلی پیرول تشکیل شد ه د ر تمامی حلالها نامحلول است از این رو د ر محیط های شیمیایی بسیاری می توان از آن استفاد ه کرد .

 

پلی پیرول تشکیل شد ه تا حد ود ی رسانا است و به عنوان پوشش محافظ با تکنیک پوشش د هی الکتریکی به کار می رود .

 

منبع: ایران نیوز

محصولات