افزودنی های مورد استفاده در پوشش های تابش پز فرابنفش

بازدید: ۲۳۸۳

افزودنی های مورد استفاده در پوشش های تابش پز فرابنفش

اجزای اصلی در فرمولاسیون پوشش های فرابنفش (رزین ها، رقیق کننده ها و آغازگرهای نوری) قادر نیستند تا پوششی با کیفیت قابل قبول را به تنهایی ارائه دهند و تر شوندگی سطح یا رنگدانه ها ( که اغلب با استفاده از حلال تسهیل می شود) و همچنین خروج هوای به دام افتاده (که به خطر کوتاه بودن یا عدم وجود زمان استراحت پیش از پخت (فلش آف) کار دشواری است)، دو نمونه از سختی های خاص مربوط به کیفیت فیلم پوشش های تابش پز فرابنفش است. از این رو در پوشش های تابش پز فرابنفش نیز همانند پوشش های مرسوم، از افزودنی های مختلفی استفاده می شود. افزودنی ها در اصل همان افزودنی های مورد استفاده در فرمولاسیون های لال پایه ی مرسوم هستند و گاهی مواقع نیز برخی افزودنی ها به منظور نیازهایی خاص ساخته شده اند.

افزودنی های مورد استفاده به منظور خروج هوا، بر پایه ی پلی آکریلات هایی مانند افزودنی های فاقد سیلیکون و سیلوکسان های بهبود یافته به کمک ترکیب های آلی هستند. آن ها جایگزین عوامل فعال سطحی (که حباب ها را پایدار می کنند) شده و به خاطر ناسازگاری تعادلی نیز منجر به افزایش و گسترش حباب ها در سطح می شوند. بنزوئیل در اغلب پوشش های پودری، به عنوان افزودنی به منظور خروج هوا بکار می رود.

افزودنی های ترکننده برای زیرآیند باید کشش سطحی سیستم پوششی را کاهش دهند و این ویژگی را حتی در فرآیندهای کاملا ً متحرک مانند چاپ نیز حفظ کنند. برای این منظور، اغلب از سیلیکون ها با جرم مولکولی پایین، مواد آلی هیدروکربنی و یا فعال سطح های فلوئوریته شده در فرمولاسیون های تابش پز فرابنفش استفاده می شود.

از افزودنی های کنترل کننده ی سطح به منظور بهبود جریان پذیری، ایجاد همترازی، خواص لغزشی (سُرشوندگی) و همچنین مقاومت در برابر خراش استفاده می شود. علاوه بر این، می توان از سیلیکون ها که جرم مولکولی بیشتر دارند و اغلب حاوی گروه های قابل پلیمریزاسیون هستند نیز استفاده نمود. این ترکیب ها تمایل شدیدی به مهاجرت به سطح، ایجاد خواص لغزشی و مقاومت در برابر خراش را از خود نشان می دهند.

افزودنی های فعال سطحی (مانند افزودنی های مربوط به جریان پذیری، همتراز کنندگی، خارج کننده هوا و سُر کننده) را می توان از شرکت های BYK، DuPpnt، Dow Corning، Degussa (Tego) و غیره تهیه نمود.

افزودنی های مورد استفاده در پوشش های تابش پز فرابنفش

محصولات