ادامه مقالات و آموزشهای رایگان

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های پرلسنت اثر صدفی سفیدی غالبا ً همراه با کمانی رنگی ایجاد می کنند. مهمترین پیگمنت های صدف شامل بشقابک های...

محصولات

Close