ادامه مقالات و آموزشهای رایگان

رزین های آکریلیک

رزین های آکریلیک

رزین های آکریلیک

رزین های آکریلیک را می توان در دو گروه بزرگ به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های فلورسنت

پیگمنت های فلورسنت

پیگمنت های فلورسنت

مواد درخشان کننده نوری یا اپتیکال برایتنر

مواد درخشان کننده نوری یا اپتیکال برایتنر

مواد درخشان کننده نوری یا اپتیکال برایتنر

پیگمنت های اولترامارین

پیگمنت های اولترامارین

پیگمنت های اولترامارین

محصولات