آموزشها و مقالات

آشنایی با اصول کلی پیگمنت ها

آشنایی با اصول کلی پیگمنت ها

رنگدانه ها (پیگمنت ها)

نگاه کلی

رنگدانه‌ها یا پیگمنت ها

رنگدانه‌ها یا پیگمنت ها

 

رنگدانه‌ها یا پیگمنت ها
مواد جامد تزئینی هستند که در شکل و اندازه‌ها...

اتیل سیلیکات

اتیل سیلیکات

اتیل سیلیکات

اصطلاح Inorganic Zinc Silicate Paint

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های پرلسنت اثر صدفی سفیدی غالبا ً همراه با کمانی رنگی ایجاد می کنند. مهمترین پیگمنت های صدف شامل بشقابک های...

پیگمنت های اکسید آهن

پیگمنت های اکسید آهن

پیگمنت های اکسید آهن

محصولات

Close