ادامه مقالات و آموزشهای رایگان

آغازگرهای نوری

آغازگرهای نوری

آغازگرهای نوری

پیگمنت های آنتراکینونی

پیگمنت های آنتراکینونی

پیگمنت های آنتراکینونی

مواد رنگزای آنتراکینونی دومین طبقه مهم از مواد رنگزا هستند که در تجارت مصرف می شوند. در مقایسه با پیگمنت های...

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های پرلسنت اثر صدفی سفیدی غالبا ً همراه با کمانی رنگی ایجاد می کنند. مهمترین پیگمنت های صدف شامل بشقابک های...

پیگمنت های فلورسنت

پیگمنت های فلورسنت

پیگمنت های فلورسنت

پیگمنت های فلورسنت نور روز، ضرورتا ً رنگهای فلورسنتی هستند که در پلیمرهای بیرنگ و شفافی حل شده اند. سپس محلول ها...

پیگمنت های متالیک

پیگمنت های متالیک

پیگمنت های متالیک

محصولات

Close