آموزشها و مقالات

رقیق کننده های فعال در پوشش های تابش پز فرابنفش

رقیق کننده های فعال در پوشش های تابش پز فرابنفش

رقیق کننده های فعال در پوشش های تابش پز فرابنفش

مونومرهای رقیق کننده ی فعال و پیش پلیمرهای آکریلاتی یا وینیل اترها به منظور تنظیم گرانروی مناسب برای اعمال مورد استفاده قرار می گیرند (جدول 1 و شکل...

محصولات

Close