آموزشها و مقالات

آغازگرهای نوری رادیکالی در پوشش های تابش پز فرابنفش

آغازگرهای نوری رادیکالی در پوشش های تابش پز فرابنفش

آغازگرهای نوری رادیکالی در پوشش های تابش پز فرابنفش

آغازگرهای نوری مولکول هایی هستند که قادرند تا با جذب فوتون ها به واسطه ی در معرض نور قرار گرفتن و نیز تشکیل گونه های فعال در حالت بر انگیخته ی خ...

محصولات

Close