اطلاعات عمومی محصول

سری پیگمنت های قرمز (Red Pigments)

قرمز 2- قرمز 3-قرمز 8 - قرمز 48:1- قرمز 48:2- قرمز 48:3 -قرمز 48:4- قرمز روبین 57:1- قرمز 52:2-قرمز 53:1 - قرمز 63:1- قرمز 21 -قرمز 112 - قرمز 122-قرمز 170- قرمز 254 
  قرمز معدنی 104

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.