آموزشها و مقالات

رنگدانه های با جلوه های ویژه

رنگدانه های با جلوه های ویژه

رنگدانه های با جلوه های ویژه

اولین ماده با جلوه های ویژه مورد استفاده در پوشش ها که هنوز هم از آنها بطور گسترده ای استفاده می شود، پرک های آلومینیمی است. این رنگدانه های حاوی درصد زیادی آلومینیم خالص هستند. خواص فیزیکی آلومینیم خالص که برای استفاده د...

پیگمنت آبی کبالت

پیگمنت آبی کبالت

پیگمنت آبی کبالت

اکسید کبالت همراه با بعضی از اکسیدهای فلزی دیگر دسته ای از رنگدانه های مقاوم در مقابل حرارت، نور...

پیگمنت های آلومینیومی

پیگمنت های آلومینیومی

پیگمنت های آلومینیومی

تهیه پودی بسیار ریز آلومینیوم تقریبا ً در اوایل قرن حاضر امکان پذیر گردید و از همین زمان استفاده از این ماده به عنوان رنگدانه به تدریج شروع و روبه گسترش نهاد. دلیل توسعه مصرف این رنگدانه ورود خمیر آن به بازار...

رنگدانه های سیاه اکسید آهن

رنگدانه های سیاه اکسید آهن

رنگدانه های سیاه اکسید آهن

این مده به نام مغناطیسیا اکسید مغناطیس سیاه نیز معروف است و فرول آن

پیگمنت های شب رنگ(شب نما)

پیگمنت های شب رنگ(شب نما)

پیگمنت های شب رنگ(شب نما)

به طور کلی رنگ اشیاء در نتیجه جذب انتخابی یا انعکاس طول موجهایی از نور مرئی میباشد. با و...

محصولات

Close