آموزشها و مقالات

رقیق کننده های فعال در پوشش های تابش پز فرابنفش

رقیق کننده های فعال در پوشش های تابش پز فرابنفش

رقیق کننده های فعال در پوشش های تابش پز فرابنفش

مونومرهای رقیق کننده ی فعال و پیش پلیمرهای آکریلاتی یا وینیل اترها به منظور تنظیم گرانروی مناسب برای اعمال مورد استفاده قرار می گیرند (جدول 1 و شکل...

آغازگرهای نوری رادیکالی در پوشش های تابش پز فرابنفش

آغازگرهای نوری رادیکالی در پوشش های تابش پز فرابنفش

آغازگرهای نوری رادیکالی در پوشش های تابش پز فرابنفش

آغازگرهای نوری مولکول هایی هستند که قادرند تا با جذب فوتون ها به واسطه ی در معرض نور قرار گرفتن و نیز تشکیل گونه های فعال در حالت بر انگیخته ی خ...

مواد اولیه پوشش های تابش پز فرابنفش

مواد اولیه پوشش های تابش پز فرابنفش

مواد اولیه پوشش های تابش پز فرابنفش

مواد اولیه ارائه شده در این بخش به سه دسته ی سیستم های پلیمریزاسیون رادیکالی، سیستم های پلیمریزاسیون کاتیونی و سیستم های پلیمریزاسیون افزایشی (تیول- اِن) تقسیم...

خواص و فرمولاسیون کفپوش های پلی یورتان

خواص و فرمولاسیون کفپوش های پلی یورتان

خواص و فرمولاسیون کفپوش های پلی یورتان

مزایا و معایب پوشش های پخت شونده با اشعه فرابنفش

مزایا و معایب پوشش های پخت شونده با اشعه فرابنفش

مزایا و معایب پوشش های پخت شونده با اشعه فرابنفش

از میان مزایا و مایب متعدد اشاره شده در مراجع، تعدادی از مهم ترین آنها در جدول زیر خلاصه و ارائه شده اند.

محصولات

Close