مواد رنگزای حلال یا سالونت دای Solvent Dye  یا رنگ فت چیست؟

بازدید: ۵۷۲

مواد رنگزای حلال یا سالونت دای Solvent Dye  یا رنگ فت چیست؟

بازرگانی اتحاد رنگدانه در خصوص واردات و خرید و فروش مواد شیمیایی تخصصی فعالیت می کند

اتحاد رنگدانه خرید و فروش رنگ فت آلمانی را از برندهای معتبر انجام می دهد

شما می توانید برای خرید رنگ فت آلمانی و اطلاع از قیمت رنگ فت آلمانی و کاربرد رنگ فت آلمانی با شرکت تماس بگیرید.

رنگینه های پایه حلالی یا Solvent Dyes بر خلاف پیگمنت ها (رنگدانه ها) در حلال آلی از قبیل الکل ها، استر ها، اتر ها ، کتون ها، حلال های کلر دار، روغن ها، هیدروکربن ها، چربی ها و واکس ها محلول می باشند. رنگینه های پایه حلالی یا سالونت دای ها در اصطلاح تجاری فت یا Fat نامیده می شوند. فت ها در آب نامحلول می باشند. کیفیت یک رنگینه پایه حلال یا فت به رسوب نکردن آن یا حلالیت بهتر آن در محمل مربوطه بستگی دارد.فت ها در رنگی کردن پلیمر ها و پلاستیک های مهندسی ، صانیع رنگ و رزین، پوشش های چوب ، مرکب چاپ ،لاک ها، روغن های صنعتی ، گریس ، سوخت های موتورهای بنزینی و گازوئیلی مورد استفاده قرار می گیرند.مولکول های فت ها غیر قطبی تا کم قطبی می باشند.فت ها عمدتا از خانواده مواد رنگزای آزو، آنتراکینون ها، فتالوسیانین ها ،تری آریل متان، مواد رنگزای دیسپرس ،مواد رنگزای کمپلکس فلزی  می باشند.به این نکته توجه شود فت ها بر خلاف سایر مواد رنگزا فاقد گروه های قطبی حل شونده از قبیل کربوکسیلیک اسید، سولفونیک اسید و گروه آمونیوم چهارتایی در مولکول خود می باشند. در برخی موارد استثنایی کاتیون فلزی می تواند در کنار آنیون مولکول قرار بگیرد و تشکیل رنگینه حلالی را بدهند . اسامی فت ها با کلمه Solvent و فام  رنگی که آن را تشکیل می دهد شروع می شود به عنوان مثالblack 27  Solvent  .  شرکت های از قبیل BASF و کلارینت ..... تولید کننده مواد رنگزای پایه حلال می باشند.

مواد رنگزای حلال یا سالونت دای Solvent Dye  یا رنگ فت چیست؟

محصولات