معرفی اصطلاحات و لغات فنی صنعت رنگ و رزین

abrasion resistance

توانایی و مقاومت یک پوشش در برابر نیروی وارده ناشی از فرسایش-مالش )سنباده (و خراش بگونه ای که فیلم پوشش خواص اولیه خود را حفظ نماید مقاومت در برابر سایش نامیده میشود.

برای بررسی این خاصیت فیلم خشک پوشش ها از آزمونهای تابر و مقاومت در برابر خراش بشرح زیر استفاده میشود:

ASTM D- -1 مقاومت در برابر سایش خشک فیلم مطابق استاندارد 4060

ASTM -2 مقاومت در برابر خراش که شماره استاندارد مطابق

ASTM D- 3 مقاومت در برابر سایش تر فیلم رنگ مطابق استاندارد 2486

Acid number-acid value

عدد اسیدی

به مقدار میلیگرم هیدروکسید پتاسیم لازم برای خنثی سازی اسید های آزاد موجود در یک گرم روغن -رزین و یا سایر مواد عدد اسیدی گفته میشود

انجام داد. ASTM D- برای انجام این آزمون میتوان مطابق روش استاندارد 1639

Additive-modifier

ماده افزودنی به موادی که در مقادیر کم به رنگ اضافه شده و باعث ایجاد و یا بهبود خاصیتی در رنگ میشود ماده افزودنی گفته میشود

Adhesion prometer

بهبود دهنده چسبندگی موادی هستند که یا در ساخت رزین استفاده شده و یا به رنگ ساخته شده جهت افزایش میزان چسبندگی پوشش به سطح اولیه یا بر روی لایه قبلی رنگ اعمال شده بکار میروند. این مواد خصوصا در مورد پوشش هایی که بر روی سطوح غیر فلزی و پلاستیکی اعمال میشوند کار برد دارند.

Accelerator

شتاب دهنده هر ماده که سرعت یک واکنش شیمیایی را افزایش دهد شتاب دهنده گویند این مواد در صنعت رنگ به موادی اطلاق میشوند که یا پیوند عرضی و شبکه ایی یک سامانه رزینی چند جزیی را تسریع می کند.

Adhesion

چسبندگی میزان اتصال بین فیلم خشک یک پوشش با سطحی که بر آن اعمال شده و در تماس است چسبندگی نامیده میشود . چسبندگی در واقع معیاری برای تعیین مقاومت پوشش در برابر جدا شدن از سطح با اعمال نیروی عمودی در راستای تفکیک پوشش از سطح است .از عوامل مهم در چسبندگی می توان به آماده سازی سطح -نوع رزین و مقدار آن در پوشش و مقدار شبکه ایی شدن رزین در پخت کامل اشاره کردد

جهت تعیین میزان چسبندگی می توان از روشهای زیر استفاده کرد

عمل نمود. ASTM D- -1 جسبندگی به روش برش های متقاطع که میتوان مطابق استاندارد 3359

لازم بذکر این آزمون برای پوششهایی بکار می رود که ضخامت فیلم خشک آن بیشتر از 111 میکرون نباشد.

که روش انجام آن مشابه روش برش متقاطع بوده و برای پوششهایی بکار می رود که ضخامت فیلم X CUT -2 چسبندگی به روش 111 میکزون باشد. - خشک آن بین 311 عمل نمود . ASTM D- که می توان مطابق استاندارد 4541 PULL OFF -3 چسبندگی به روش جدایش کششی رنگ از سطح یا این آزمون برای پوششهای بکار میرود که ضخامت فیلم خشک آن بیشتر از 311 میکرون باشد

Aeration-air Entrapment

حباب زدگی به وجود هوا در رنگ مایع )پایه حلال و سیستم های عاری از حلال ( پس از اجرای رنگ گفته میشود و بیشتر در سیستمهای عاری از حلال خصوصا کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان بروز می کند و باعث ایجاد فیلم رنگ با سطح موج دار یا پوست پرتفالی میشود

.

Aerosol paint

رنگ هوا سل به رنگی که با فرمول خاص تحت فشار در قوطی بسته بندی می شود اطلاق می گردد

ageing

کهنگی یا پیر شدن رنگ به تغییر برگشت ناپذیر در خصوصیات پوشش که در اثر گذشت زمان و یا قرار گرفتن در برابر حرارت رخ می دهد اطلاق می شود

Algicidal paint

رنگ ضد خزه در پوشش های مخصوص رنگ نما که در مناطق با آب و هوای مرطوب اعمال میگردد از نوعی مواد افزودنی خاص استفاده می گردد که پس از خشک شدن فیلم رنگ مانع از رشد خزه و جلبک بر روی آن میشود که به آنها رنگ ضد خزه اطلاق میشود

Ambient Temrature

دمای محیطی به دمای اتاق یا دمای موجود محیط اطلاق می شود.

Anti skining agent

ضد رویه مواد افزودنی که از اکسایش رنگ در زمان انبارداری در داخل قوطی جلوگیری می کند اطلاق می شود و بیشتر در رنگهای آلکیدی بکار می رود

Anti sagging agnet

مواد ضد شره به مواد افزودنی مایع یا جامد که در فرمولاسیون رنگ بکار میرود و مانع از سینه دادن یا شره کردن رنگ میشود اطلاق میشود و میزان مصرف آن بستگی به نوع رنگ - فرایند خشک شدن و میزان ضخامت پوشش و روش اعمال خواهد داشت استفاده نمود. ASTM D- برای بررسی میزان مقاومت رنگ در برابر شره کردن می توان از استاندارد 4400

Anti setteling agent

مواد ضد ته نشینی به مواد افزودنی مایع یا جامد که در فرمولاسیون رنگ بکار میرود و موجب به تاخیر انداختن تشکیل رسوب و حفظ یکنواختی و ثبات رنگ در طی دوره انبارداری و یا اعمال رنگ میشود اطلاق میشود.

می توان استفاده ASTM D- برای بررسی میزان ته نشینی و بررسی انتخاب صحیح نوع ماده ضد ته نشینی از استاندارد 1309

کرد.

Alligatoring -crocodiling

پوست سوسماری شدن به ایجاد ترکهای مورب یا متقاطع در فیلم پوشش خشک شده اطلاق میشود. بعلت تشابه این پدیده با سطح پوست سوسمار به این نام خوانده میشود. این عیب بعلت استفاده بیش از اندازه پرکننده و ما مناسب بودن نسبت پیگمنت به رزین در پوشش می باشد.

Air drying

هواخشک بفرآیندی که رنگ مایع در دما و رطوبت نسبی محیط خشک میشود اطلاق می شود.

Airless spraying

پاشش بدون هوا به اعمال رنگ مایع با تجهیزاتی که بدون استفاده از هوای فشرده انجام میگرد اطلاق میشود و به منظور اعمال رنگ با ضخامت بالا بکار میرود. high solid و استفاده از رنگهای با درصد جامد بالا

Anti-corrosive paint

رنگهای ضد خوردگی به پوشش هایی که مانع از خوردگی سطوح فلزی آهنی و جلوگیری از زنگ زدن آن میشود اطلاق میشود . معمولا در ساخت این نوع پوشش ها از پیگمنت هایی نظیر زینک کرومات - زینک فسفات - پودر روی - کرومات استرانسیم استفاده می شود و برای و ASTM B - مطابق استاندارد 117 Salt spray بررسی مقاومت پوششهای فوق در برابر خوردگیو رطوبت از آزمون مه نمکی یا استفاده میشود ASTM D- آزمون رطوبت 111 % مطابق استاندارد 2247

Bittiness-Bitty film

به فیلم پوشش که دارای ذرات ژل - ذرات تجمع یافته یا ذرات گرد و غبار بر روی آن باشد اطلاق میشود.

Bitumen

به ترکیبات جامد یا مایع با ویسکوزیته بالا که بر پایه ترکیبات هیدروکربنی یا مشتقات آنها بوده و در حلال های آلیفاتیک حل میشوندو یا در اثر حرارت نرم میشود اطلاق میشود.

Bleaching

به پدیده رنگ پریدگی یک پوشش در اثر قرار گرفتن در معرض مواد شیمایی و یا نور خورشید اطلاق میشود.

Bleeding

به پدیده تغییر فام فیلم رنگ در اثر مهاجرت اجزای تشکیل دهنده از لایه ریرین به سطح فیلم اطلاق میشود.

Blistering

به پدیده برآمدگی گنبدی شکل فیلم جامد رنگ در اثر کاهش چسبندگی موضعی و تورم در لایه زیرین )اولین لایه پوشش که بر روی سطح اعمال میشود ( اطلاق میشود.

Blushing

به پدیده کدر و شیری رنگ شدن فیلم لاک خشک شده بعلت جذب رطوبت موجود در محیط و یا رسوب یک یا چند جز جامد لاک در فیلم آن اطلاق میشود.

Bridging

به پدیده جدا شدگی فیلم پوشش از گوشه های داخلی سطح در اثر در هم رفتگی )شرینگج( و یا تشکیل فیلم پوشش بر روی سطوح ترک خورده اطلاق میشود.

Brush mark-brush drag

به خطوط موجود در فیلم خشک شده پوشش که با استفاده از قلم مو اعمال شده است اطلاق می شود.

Bubbling

به حضور دائمی یا موقتی حباب های هوا و یا بخارات حلال و یا هر دو در فیلم خیس پوشش اعمال شده اطلاق میشود.

Burning off

به جدا کردن رنگ از روی سطح از طریق نرم کردن آن با شعله و سپس سنباده زدن آن و یا سنباده زدن فیلم پوششی که هنوز خشک نشده است اطلاق میشود.

Batch

به مقدار وزنی محصول که در یک مرحله تولید و تخلیه میشود اطلاق می گردد.

Baking finish

به پوششی که برای خشک شدن و رسیدن به خواص مطلوب نیاز به حرارت بالای 56 درجه سانتیگراد دارد اطلاق میشود.

Bulking value

به حجم واحد جرم مواد پودری اطلاق و بر حسب گالن بر پوند یا لیتر بر کیلوگرم بیان میشود.

Build

به ضخامت فیلم خشک پوشش اعمال میشود.

Brittleness

به مقاومت ضعیف فیلم خشک شده پوشش در اثر خمش آن که باعث ترک خوردگی یا پارگی شود اطلاق میگردد

Bronzing                                                                                                           

اگر ذرات پیگمنت بک رنگ آسیاب شده دوباره متراکم شوند و حالت چلای فلزی را بخود بگیرد به آن حالت برنزی گویند

Catalyst

تسریع کننده واکنش ماده ای است که باعث تسریع در انجام واکنش شیمیایی میگردد ولی در پایان واکنش ساختار شیمیایی آن بدون تغییر باقی می ماند.

با اغماض میتوان به آن دسته از مواد افزودنی که در ساخت رنگ از آنها استفاده شده و وارد واکنش میشوند و بعنوان مثال باعث کاهش دمای سخت شدن یا پخت رنگ میشوند نیز اطلاق کرد

cathodic protection

حفاظت کاتدی

به قرار دادن فلز بعنوان کاتد و بمنظور کاهش یا جلوگیری از خوررگی سطح آن که همراه با قرار دادن فلز دیگر بعنوان اند فدا شونده می باشدحفاظت کاتدی گفته میشود. بعنوان مثال اعمال پوشش های غنی از روی بر روی سطوح آهنی

cathodic protection

حفاظت کاتدی به قرار دادن فلز بعنوان کاتد و بمنظور کاهش یا جلوگیری از خوررگی سطح آن که همراه با قرار دادن فلز دیگر بعنوان اند فدا شونده می باشدحفاظت کاتدی گفته میشود. بعنوان مثال اعمال پوشش های غنی از روی بر روی سطوح آهنی

Chlorinated rubber

کلروکائوچو نوعی رزین است که از کلره کردن کائوچوی طبیعی حاصل میشود .از این رزینها دز ساخت پوششهای مقاوم در برابر آب و مواد شیمیایی و جوهر های چاپ استفاده میشود.

Coal tar epoxy

کولتار اپوکسی به پوششی که رزین تشکیل دهنده آن شامل رزینهای اپوکسی و کولتار باشد اطلاق میشود.

Cob webbing

تار عنکبوتی شدن به تشکیل الیاف ریز ) شبیه تار عنکبوت ( نیمه خشک شده در هنگام پاشش رنگ به روش اسپری که در اثر استفاده از حلال نامناسب و سرعت خشک شدن بالا بوجود می آید اطلاق میشود.این پدیده از معایب رنگ می باشد.

Cohesion

پیوستگی به میزان نیروی لازم جهت چسباندن ذرات تشکیل دهنده رنگ بمنظور ایجاد یک فیلم یکنواخت و پیوسته اطلاق میشود. میزان پیوستگی در سیستم پوششی چند لایه از اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند بر روی چسبندگی تاثیر داشته باشد

Colour retention

حفظ ظاهر رنگ به توانابی یک پوشش در ابقا رنگ اولیه پس از قرار گرفتن در برابر شرایط جوی و یا محیطهای شیمیایی اطلاق میشود.

Compatibility

سازگاری-تطابق

سازگاری بصورت زیر تعریف می گردد:

-1 سازگاری بین رنگ و سطحی که روی آن پوشش اعمال میشود. توانایی یک پوشش اعمال شده بر روی سطح مورد نظر در ایجاد یک فیلم چسبنده و بدون بروز اثرات نا مطلوب

-2 توانایی اختلاط دو یا چند رنگ با نسبت مشخص بدون بروز هیچگونه اثر نا مطلوب

-3 توانایی اختلاط دو یا چند رنگ برای اجرا در یک سیستم رنگ بدون ایجاد هیچگونه اثر نا مطلوب

Copolymer

کوپلیمر

به فرآورده حاصله از پلیمریزاسیون 2 یا چند مونومر متفاوت اطلاق می شود

Corrosion

خوردگی

به پوسیدگی .اکسیداسیون و زوال سطوح فلزی- سیمانی و یا سایر سطوح در اثر بروز واکنش با محیط اطلاق میشود.

Cracking

شکاف خوردگی

ایجاد شکاف عمقی در فیلم رنگ می باشد .این شکاف پدیده سطحی نیست و حتی تا لایه زیرین پیش میرود و دارای شکل منظم

و خاصی نیست.

Cratering

حفره زدن

تشکیل متعدد حالت پیاله ای شکل بر روی فیلم پوشش اعمال شده را گویند . این پدیده از عیوب رنگ بوده و در اثر کشش

سطحی نا مناسب بو جود می آید و بیشتر در رنگهایی که به آرامی خشک میشوند و یا در اثر واکنش شیمیایی خشک میشوند

دیده میشود

Cross linking

شبکه ای شدن

به ایجاد شدن اتصالات شیمیایی بین زنجیره مولکولی یک پوشش و تشکیل یک شبکه سه بعدی اطلاق میشود.

Curing agent

عامل پخت

به مواد سخت کننده یا شروع کننده که به یک رزین یا پوشش چند جزیی اضافه میشود و از طریق واکنش شیمیایی باعث تشکیل

فیلم و رسیدن به خواص مورد نظر میگردد اطلاق میشود

Coating

پوشش

به اعمال یک رنگ بر روی سطح و ایجاد یک فیلم پیوسته و یکنواخت پوشش گفته میشود.

Contrast ratio

نسبت تباین

به نسبت میزان بازتاب اندازه گیری شده فیلم خشک یک رنگ از روی یک سطح سیاه و یک سطح سفید گفته میشود.

Coverage rate-Hiding power

میزان پوشش

به قابلیت پنهان کنندگی یا قدرت محو کنندگی سطح بوسیله یک رنگ که به میزان انتشار رنگ و قدرت جذب پیگمنتهای پخش

شده و ضخامت فیلم رنگ دارد اطلاق می شود و آن متر مربع بر لیتر می باشد.

Crawling

باز شدگی

یکی از معایب رنگ است که علت آن کشش سطحی نا مناسب سطح در اثر عدم مرطویت سازی رنگ می باشد که پس از اعمال رنگ در نقاطی از سطح رنگ جمع شده و ظاهر سطح رنگ نخورده به نظر می آید

Consistency

قوام و غلظت

به ویسکوزیته ظاهری رنگ در هنگام اجرا و تحت اعمال نیروهای برشی اطلاق میشود.

Crazing

شکاف ریز

می باشد ولی تفاوت آن دز اندازه خطوط مورب -متقاطع و گستردگی آن است که در اینحالت Alligatoring این پدیده شبیه بسیار کمترو ریزتر از حالت پوست سوسماری شدن است

Crocodiling

می باشد که در جلسات قبل توضیح داده شد. alligatoring مشابه اصطلاح

Checking

ترکهای ریز

به پیدایش ترکهای ریز و یکنواخت بر روی سطح رنگ اطلاق میشود. گاهی این ترکها آنقدر ریز و کوچک هستند که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیستند.

Degreaser

)چربی گیر(

محلول یا ترکیب شیمیایی که به منظور زدودن چربی ، روغن و الوده کننده های مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.

Delamination

)لایه لایه شدگی(

به جدا شدن لایه های پوشش که در اثر چسبندگی بسیار ضعیف بین لایه ها بوجود می آید اطلاق میشود.بعنوان

مثال بکار بردن افزودنی های سیلیکونی که به منظور افزایش سختی در رنگ بکار میرود میتواند باعث بروز این پدیده

در سیستم پوششی شود.

Density

)دانسیته ، چگالی(

جرم به ازای واحدحجم )معمولا به صورت گرم بر میلی لیتر یا پوند بر گالن بیان می شود.این مشخصه با استفاده از

پیکنومتر در آزمایشگاه اندازه گیری میشود.

DFT

)dry film thickness(

)ضخامت فیلم خشک رنگ(

به صخامت فیلم پوشش تشکیل شده بر روی سطح پس از اعمال و خشک شدن کامل اطلاق میشود.

Dew point

)نقطه شبنمی(

دمای سطح در دمای محیطی معین و رطوبت نسبی که در آن قرار دارد سبب تجمیع نم و رطوبت می شود که نقطه

شبنم اطلاق می شود و از نکات مهم در هنگام اعمال پوشش خصوصا در نقاط با رطوبت بالا می باشد.

Diluent

) رقیق کننده(

یک جز فرار از اجزای پوششی که در واقع یک حلال واقعی نیست و تاثیرات کمی بر ویسکوزیته دارد.این ترکیبات در

پوششهای عاری از حلال بعنوان افزودنی مصرف شده و دارا ی تاثیراتی بر خواص پوشش نهایی می باشد.

Dry spray

)اسپری خشک(

بحالتی گفته میشود که ذرات رنگ در اثر پاشش قبل از رسیدن به سطح مورد رنگ آمیزی خشک شده و پس از

برخورد با سطح از روی آن برگشت شده و یک سطح زبر با چسبندگی ضعیف را بوجود میاورند.این پدیده از معایب

بالا و یا استفاده بیش از PVC رنگ محسوب گریده و بعلت نامناسب بودن نسبت پیگمنت و فیلرها به رزین جامد و

حد حلالهای باسرعت تبخیر بالا در فرمولاسیون رنگ بوجود می آید.

Dispersion

) دیسپرس کردن-پخش کردن(

تعلیق کردن ذرات کوچک جامد معمولا پیگمنت ها در مایعات مانند رزین ها .

Dry to handle- Dry trough

)خشک شدن عمقی(

میزانی از خشک شدن پوشش بر روی سطح می باشد که امکان جابجایی قطعه رنگ شده بدون تغییر شکل پوشش

وجود دارد.

Dry to recoat

)زمان پوشش مجدد(

به میزان زمان لازم جهت خشک شدن پوشش رنگ اعمال شده برروی سطح قبل از اجرای لایه دوم اطلاق میشود

بطوری که لایه دوم باعث تخریب لایه زیرین و تغییر خواص فیزیکی - مکانیکی آن نشود.

Dry to Tack free-dust dry

)خشک شدن سطحی اولیه (

مرحله ای از خشک یا سخت شدن پوشش اعمال شده می باشد گه رنگ تشکیل یک لایه نازک یا پوسته را میدهد

بنحوی که ذرات ریز معلق در هوا پس از نشست بر فیلم رنگ به آن نچسبد.

Dry to touch

)خشک شدن سطحی(

مرحله ای از خشک یا سخت شدن پوشش اعمال شده می باشد که اگر سطح رنگ با فشار انگشت یا پارچه لمس شود

اثری بر روی آن مشاهده نشود.

Discoloration

)رنگ رفتگی (

به هر گونه تغییر فام پوشش پس از قرار گرفتن آن در برابر شرایط جوی که بر اثر گچی شدن -تغییر در براقیت و یا

سیاه شدگی و بطور کلی هر گونه تغییر فام پوشش نسبت به نمونه اصلی گفته میشود.

Dispering agent

)مواد پخش کننده -پراکنش یار(

به مواد افزودنی که در فرمولاسیون رنگ بجهت تسهیل و تسریع پخش شدن ترکیبات جامد )پیگمنت ها و فیلرها و

مواد افزودنی جامد( در بخش مایع آن استفاده میشوند اطلاق می گردد.

Durability

)پایداری(

به میزان مقاومت رنگ و اجزای آن در برابر عوامل مخرب فیزیکی - شیمیایی و محیطی اطلاق میشود.

Dirt resistance-soiling resistance

مقاومت در برابر چرک شدن )جرم پذیری (

توانایی یک پوشش خشک شده در برابر چرک و کثیف شدن در اثر نشست و رسوب عوامل خارجی بر روی آن

اطلاق میشود. این مواد خارجی شامل میکرو ارگانیسم ها نمیشود.

Drier-siccative

)خشک کن (

به ترکیباتی که باعث تسریع اکسیداسیون در روغنهای خشک شونده شده و خشک شدن آن ها را سرعت می

بخشد اطلاق میشود.خشک کنها اغلب بر پایه صابونهای فلزی محلول در روغن بوده و بصورت مایع و برخی موارد

جامد در دسترس می باشند.

Efflorescence

)شوره زدگی(

در برخی مواقع بهنگام تبخیر آب از سطوحی مانند آجر-گچ و سیمان نمکهای محلول در آب بر روی سطح تشکیل

میشود که به آن شوره زدگی گفته میشود و از طریق شستشوی سطح با اسید های معدنی رقیق از بین می رود.

Erossion resistance

)مقاومت در برابر فرسایش(

به توانایی یک پوشش در برابر فرسودگی ناشی از گچی شدن یا عملیات سایشی با آب یا ذرات ساینده اطلاق

میشود.میزان مقاومت پوشش با اندازه گیری مقدار باقیمانده فیلم رنگ پس از سایندگی بیان میشود

Elastomer

)الاستومر-کشسانی(

معین در دمای استاندارد و تغییر شکل l ترکیبات ماکروموکولی هستند که بعد از قرار گرفتن تحت نیروی فشاری

ابعادی بلافاصله بعد از برداشتن نیروی فشاری به حالت و ابعاد اولیه برمیگردند.

Eggshel finish

)پوششهای نیمه مات (

پوششهایی که پس از خشک شدن براقیت آنها ما بین پوششهای مات و نیمه براق قرار می گرند و دارای براقیت

حدود 02 تحت زاویه 02 می باشند.

Electrostatic spray

)پاشش الکترواستاتیک(

نوع پاشش رنگ می باشدکه بواسطه میدان الکتریکی و در اثر ایجاد بار الکتریکی رنگ مورد استفاده بر روی قطعه

مورد رنگ آمیزی شونده نشانده میشود و دارای کمترین میزان گرد رنگ می باشد.

Etching

)زبر سازی(

شستو و زبر سازی سطح با استفاده از مواد شیمیایی بجهت آماده سازی سطح جهت رنگ آمیزی و بمنظور بالا بردن

میزان چسبندگی

exothermic

)گرما زا(

به حرارت ایجاد شده در طی یک فرآیند شیمایی گفته میشود.

Evaporation rate

)سرعت تبخیر(

به مدت زمانی که طول می کشد تا یک مایع فرار مانند حلال ها تحت شرایط استاندارد کاملا تبخیر شده و از حالت

مایع به بخارتبدیل شود اطلاق میشود.

Etch primer-wash primer

)واش پرایمر(

نوعی پوشش می باشد که معمولا بصورت 0 جزیی تولید میشود که پیش از مصرف با یکدیگر مخلوط شده و چون

کوتاه می باشد بلافاصله مصرف میشود . دز ساخت این رنگ از پیگمنت کرومات روی POT LIFE دارای زمان کاربری

- اسید فسفریک و رزین مخصوص استفاده شده و با ضخامت بسیار پایین اعمال می گردد.

Enamel paint

)لعاب(

واژه ای است که برای پوششی که پس از خشک شدن سطح کاملا صاف و براق را تشکیل میدهد بکار میرود. این واژه

بیشتر برای رنگهای آلکیدی بکار میرود.

Extender-filler

)پرکننده- رنگدانه یار(

ترکیبات پودری که بصورت معدنی یا سنتزی تولید شده و با ضریب شکست پایین که بمنظور کاهش قیمت تمام

شده و یا ایحاد یکسری خواص قیزیکی - مکانیکی در فرمولاسیون رنگ استفاده میشوند.

Epoxy paint

)رنگهای اپوکسی (

به پوششهایی اطلاق میشود که در ساخت آنها از رزین اپوکسی استفاده میشود.

Fading

افت براقیت

به کاهش براقیت یا درخشندگی فیلم خشک رنگ پس از قرار گرفتن در معرض عوامل بیرونی اطلاق می شود.

Facade paint

رنگ نما

به رنگی که بر روی سطوح سیمانی نما ی خارجی ساختمان به منطور زیبایی و یا حفاظت در برابر عوامل جوی اعمال میشود اطلاق

میگردد

Feather Edge

نازک کردن لبه رنگ

به کاهش ضخامت فیلم در لبه های رنگ خشک شده بمنظور ایجاد یک ظاهر صاف و پیوسته اطلاق میشود.

Filler

پرکننده

ترکیبات پودری معدنی یا سنتری که بمنظور کاهش قیمت تمام شده و یا ایجاد و تقویت خواص فیزیکی- مکانیکی و یا شیمیایی

در ساخت رنگ به کار میروند اطلاق میشود.

Film thickness gauge

دستگاه تعیین ضخامت فیلم رنگ

وسیله ای است که بمنظور تعیین ضخامت تر و یا خشک فیلم رنگ اعمال شده به کار میرود اطلاق میشود که میتوان به ضخامت

سنج شانه ای - مکانیکی و دیجیتالی اشاره کرد.

Fineness of grind

میزان دانه بندی رنگ

به میزان پخش شدن ترکیبات پودری رنگ اعم از پیگمنت ها و پرکننده ها در رزین مایع اطلاق میشود.

Flammable

قابل اشتعال

به موادی که براحتی در حضور شعله مشتعل میشوند اطلاق میشود بعبارت دیگر هر مایعی که دارای نقطه اشتعال پایین تر از 8383

درچه سانتی گراد باشد.

Flash point

نقطه اشتعال

نقطه اشتعال هر مایع قابل احتراق پایین ترین درجه حرارتی است که بخارات آن مایع می تواند با شعله یا جرقه مشتعل گردد و

تعیین کننده شدت خطر آتش سوزی می باشد.

Fire retardant coating

پوشش ضد حریق

رنگ و پوششی است که با مکانیسم های متفاوت مانع از رسیدن شعله و یا حرارت ناشی از آتش سوزی به سطح می گردد.

Finish

ظاهر پوشش- لایه نهایی پوشش

این واژه دارای 2 کاربرد می باشد

-1 به آخرین لایه رنگ که در یک سیستم پوششی اعمال می گردد اطلاق میشود.

-2 از نظر ظاهری به کل پوشش اعمال شده اطلاق میشود مانند: بافت پوشش-رنگ و فام - یکنواختی پوشش و سایر خواصی که

بر ظاهر رنگ اثر میگذارد.

Flaking resistance-scaling resistance

مقاومت در برابر پوسته شدن

به مقاومت جدایش یک پوشش در اثر کاهش میزان چسبندگی زمانیکه بر روی سطح و یا لایه قیلی اعمال شده باشد اطلاق می

شود .

Flatting agent-matting agent

مات کننده

ترکیباتی که بمنطور کاهش میزان براقیت فیلم خشک شده به فرمولاسیون رنگ و یا کیلرها اقزوده میشوند.

Forced drying temperature

دمای تسریع خشک شدن

به دمای بین 22 تا 52 درجه سانتیگراد اطلاق میشود.

Flexibility

انعطاف پذیری

به میزان مقاومت فیلم پوشش خشک شده در برابر نیروی وارده و تغییر شکل بدون آن که ترک خوردگی و یا پوسته شدن بوجود

آید اطلاق میشود.

Floating (flooding)-Bernard cell

شناوری- غوطه وری

فلودینگ و فلوتینگ از معایب رنگ و حاصل تغییرات رنگی می باشد که پس از اعمال فیلم رنگ یکی از پیگمنتها به اندازه کافی

مرطوب ) wet ( نشده است و باعث جدایش آن در سطح فیلم میشوداگر این جدایش بصورت عمودی باشد فلوتینگ و اگر افقی

باشد قلودینگ نامیده میشود.

Flow

جریان پذیری

معیاری است که میزان جریان پذیری و یکنواخت شدن فیلم تر پوشش را در هنگام اعمال رنگ و محو شدن خطوط قلم مو و

تشکیل یک فیلم صاف و یکدست را نشان می دهد.

Fluorescent pigments

پیگمنتهای فلورسنت

نوعی از پیگمنتها هستند و زمانیکه در برابر تابش نور مریی قرار می گیرند آن را با طول موج های متفاوت و درخشانتر انتشار

میدهند.

Fouling

رسوبات دریایی

به نشست موجودات زنده دریایی مانند بعضی از صدف های دریایی بر روی بدنه کشتی اطلاق میشود.

Fastness to acid-alkali

مقاومت در برابر اسید و بازها

به توانایی یک پوشش در حفظ و ابقا خواص کیفی فیزیکی-شیمیایی بعد ار قرار گرفتن در برابر اسید و یا بازها تحت شرایط معین

اطلاق میشود.

Fastness to heat -light

مقاومت نوری و حرارتی

به توانایی یک پیگمنت یا پوشش در حفظ و ابقا خواص کیفی فیزیکی-شیمیایی بعد ار قرار گرفتن در برابر حرارت -نور طبیعی و

مصنوعی تحت شرایط معین اطلاق میشود.

Felting down

پولیش زدن

عملیات صاف و هموار کردن سطح فیلم خشک شده با استفاده از یک تکه پد پارچه ایی یا ابری و اعمال پولیش )مخلوط مواد

ساینده پودری که در اب یا روان سازها ساخته شده است (

Film formation

تشکیل فیلم

به مرحله ای که پوشش اعمال شده بر روی سطح شروع به خشک شدن و تشکیل یک لایه چسبنده را می دهد اطلاق میشود.

Fish eyes

چشم ماهی شدن

این پدیده از معایب رنگ است . در بخشهایی از سطح بعلت وجود آلایندگی نواحی شبه دایره تشکیل میشود که بر مرکز

آلودگی واقع است.

Flash dry

بروز براقیت

مرحله ای از خشک شدن می باشد که قسمت عمده حلال از فیلم پوشش اعمال خارج شده و تغییرات ظاهری عمده در براقیت

فیلم رنگ حاصل میشود.

Flash-off

زمان انتظار

زمانی است که بخش مناسبی از حلالها در پوششهایی که بروش اسپری اعمال میشود از داخل فیلم رنگ خارج شده و آماده مرحله

بعدی رنگ آمیزی و یا قرارگرفتن در کوره جهت خشک شدن میشوند.

Flow coating-curtain coating

اعمال رنگ به روش پرده ای

روشی از اعمال پوشش می باشد که رنگ مایع آماده بمصرف در حالی که قطعه مورد رنگ آمیزی بصورت افقی در حال حرکت

می باشد بصورت عمودی بر روی آن جاری میشود.

Fugitive

ناپایداری رنگ

توصیفی برای مواد رنگزاست که پس از قرارگرفتن در برابر نور و یا شرایط محیطی بصورت جزیی یا کلی دچار تغییر فام نسبت به

حالت اولیه میشود.

Full coat

پوشش کامل

به بالاترین ضخامت فیلمی که با اعمال یک لایه پوشش بدون ایجاد معایب میتوان اجرا کرد اطلاق میشود.

Fungicidal paint

رنگ ضده خزه و جلبک

به پوششهایی که پس از خشک شدن فیلم رنگ از ایجاد و رشد هرگونه خزه و جلبک بر روی آن جلوگیری میشود و با بکار بردن

مواد افزودنی خاص در فرمولاسیون رنگ انجام میشود اطلاق میشود.__

محصولات