افزودنی های جاذب رطوبت در سیستم های پلی یوتان

بازدید: ۷۸۱

افزودنی های جاذب رطوبت در سیستم های پلی یوتان

این افزودنی ها برای سیستم های پلی یورتان، رنگهای غنی از روی و ترکیبات دیگری که نسبت به آب حساس هستند به منظور حذف آبی که ممکن است توسط حلال، رنگدانه، مواد هوا و غیره وارد رنگ شده اند و باعث کاهش فعالیت رنگپایه و ایجاد نقص در رنگ می شوند بکار گرفته می شوند.

ایزوسیانات تک عاملی وارد ترکیبات رنگ دو جزئی پلی یورتان شده و به راحتی با آب وسایر اجزاء که دارای اتم هیدروژن فعال هستند واکنش می دهند این ترکیبات بعنوان پایدار کننده در پوششهای پلی یورتان یک جزئی «رطوبت - پز» استفاده می شوند.

اکسازولیدین ها همچینین قادرند با آب واکنش داده و گروههای فعال هیدروکسیل و آمین بیشتری ایجاد کنند.

برخلاف ایزوسیاناتهای تک عاملی اکسازولیدین ها بدون تولید و آزادسازی دی اکسید کربن واکنش می دهند.

محصول جانبی ایزوسیانات و رطوبت، اوره می باشد که به طور کلی در محلول سخت کننده نا محلول می باشد وبه همین دلیل بصورت کریستالهای سفید رسوب می کنند.

استفاده از این افزودنی ها در پوششهای پلی اورتان دو جزئی اتومبیل و چوب حبابها را حذف می کند، از کاهش براقیت جلوگیری کرده، زمان ژل شدن مخلوط را افزایش داده و به آسیاب رنگدانه ها کمک می کنند.

هر دو نوع جاذب های آب، آب باقی مانده از گرد روی رنگهای پایه آلکید و اپوکسی را که ممکن است با، روی واکنش داده و تولید هیدروژن گازی کرده و افزایش فشار در ظروف بسته بندی را باعث شوند، حذف می کنند.

افزودنی های جاذب رطوبت در سیستم های پلی یوتان

محصولات