(Antioxidant) افزودنی های آنتی اکسیدانت

اکسایش پلیمرها واکنشی زنجیره ای است که به دلیل اعمال تنش برشی، مجاورت با تابش نور فرابنفش و یا حضور یون های فلزی مانند مس و منگنز رخ می دهد. این رادیکال ها در حین واکنش های یاد شده با تجزیه پلیمر و ایجاد رادیکال آزاد با اکسیژن موجود در هوا واکنش داده، پرکسید تولید می کنند که خود سبب ادامه یافتن واکنش های زنجیری متعاقب آن می گردد. بر این اساس و به منظور مقابله با این پدیده، دو نوع ماده ضداکسایش تولید شده است: اولین گروه با جلوگیری از تولید رادیکال آزاد و ممانعت از مرحله انتشار، تولید زنجیره هاو جلوگیری از تولید رادیکال آزاد، سرعت این واکنش ها را آهسته تر می کنند(مواد کند کننده اکسایش).

نوع دوم با واکنش با رادیکال آزاد، مرحله خاتمه راتسریع می کنند. دو گروه اصلی از مواد آنتی اکسیدانت که سبب توقف تولید رادیکال های آزاد می شوند، آمین ها و فنل ها هستند که به مقدار حدود ۰٫۰۲-۱ درصد در آمیزه های پلیمری مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا در پلیمرها به دلیل تمایل کمتر بهلک زدایی، تغییر رنگ، رو آیی و مهاجرت، ترجیح به استفاده از فنل ها می باشد. انواع اصلی ضد اکسنده های شکست زنجیر در جدول ۱ معرفی شده اند.

 

دسته

نمونه

لک زایی

توضیحات

آمین ها

کتون-آمین ها

استون-دی فنیل و استون-آنیلین

دارد

استفاده در آمیزه های لاستیکی جهت پیر شدن گرمایی

آلدئید-آمین ها

آلدول-نفتیل آمین ها

دارد

اغلب بکار نمی رود. خطر سرطان زایی دارد.

دی فنیل آمین های استخلاف شده

۴,۴’دی اکتیل در فنیل آمین

دارد

قبلا بکار می رفته اما اکنون متروک شده است.

مشتقات پارافنیلن دی آمین

N’,N-دی فنیل-p-فنیلن دی آمین

دارد

ضد اکسنده قوی در انواع پلاستیک ها، تمایل به مهاجرت

فنول ها

فنول های استخلاف شده

۴-متیل-۲،۶-دی-۱-بویتل فنل

ندارد

اغلب در فرمول بندی غیر سمب بکار می رود.

فنیل آلکان ها

۱،۱،۳-تریس-(۴-هیدروکسی-۲-متیل۵-۱-بوتیل فنیل) بوتان

خیلی کم

قویترین ضد اکسنده های فنلی. بطور گسترده در پلی الفین ها بکار می رود و برخی در PVC استفاده می شود.

فنیل سولفید ها

خیلی کم

به قدرت فنیل الکان ها نبوده و با دوده اثر سینرژیک دارد.

فسفیت ها

ندارد

بطور گسترده در کنار پایدار کننده های معمول در PVC استفاده می شود.

 

 

تعدادی از عرضه کنندگان مواد ضد اکسیدان در ادامه بیان شده اند:

 

– Akzo

– BASF

– Albemarle

– Bayer

– Clariant

آغاز تولید رادیکال آزاد در زنجیره های پلیمری، گرما، نور، یون های فلزی و ازن باشد. مواد یا عواملی که بتواند به هر طریق از تشکیل رادیکال ها به دلایل فوق الذکر ممانعت نمایند مواد بازدارنده اکسایش خواهند بود که به سه گروه اصلی تقسیم می شوند.

۱- تجزیه کننده های پراکسید

۲- عقیم کننده های فلز

۳- جاذب های نور فرابنفش

محصولات