آموزشها و مقالات

آغازگرهای نوری

آغازگرهای نوری

آغازگرهای نوری

این افزودنی ها مخصوص پخت با اشعه

افزودنی های جاذب رطوبت در سیستم های پلی یوتان

افزودنی های جاذب رطوبت در سیستم های پلی یوتان

افزودنی های جاذب رطوبت در سیستم های پلی یوتان

این افزودنی ها برای سیستم های پلی یورتان، رنگهای غنی از روی و ترکیبا...

پراکسیدهای آلی

پراکسیدهای آلی

پراکسیدهای آلی

ترکیباتی که در دمای اطاق پایدار و در دماهای بالاتر ناپایدار بوده و به راحتی تجزیه شده و تولید رادیک...

اتیل سیلیکات

اتیل سیلیکات

اتیل سیلیکات

اصطلاح Inorganic Zinc Silicate Paint برای رنگ (استری) برپایه اتیل سیلیکات، اصطلاحی متداول و جا افتاده برای این سیستم نوع فیلم خشک و...

غلظت دهنده های سلولزی

غلظت دهنده های سلولزی

غلظت دهنده های سلولزی

چندین دهه است که استفاده از غلظت دهنده های سلولز اتر در رنگ های لاتکس کاربرد دارد که سالانه 350 تن سلولز اترهای غیر یونی تولید شده و در رنگ های ساختمانی مصرف می شود.

ترکیبات سلولزی غلظت دهنده

ترکیبات سلولزی غلظت دهنده

ترکیبات سلولزی غلظت دهنده

غلیظ کننده های ابتدایی برای رنگهای لاتکس از مشتقات نشاسته و کازئین تهیه می شدند و این تر...

نسبت پیگمنت به بایندر (P/B) چیست؟

نسبت پیگمنت به بایندر (P/B) چیست؟

نسبت پیگمنت به بایندر (P/B

دی اکسید تیتانیم و سایر پیگمنت های سفید

دی اکسید تیتانیم و سایر پیگمنت های سفید

دی اکسید تیتانیم و سایر پیگمنت های سفید

پیگمنت های سفید، بسته به میزان کدورت آنها به گونه های پوششی یا غیر پوششی تقسیم یندی می شوند. مهم ترین پیگمنت کدر سفید، دی اکسید تیتانیوم (پیگمنت 6

نانو سیلیکا و نانو آلومینا در صنعت پوشش

نانو سیلیکا و نانو آلومینا در صنعت پوشش

نانو سیلیکا و نانو آلومینا در صنعت پوشش

خواص مواد وقتی اندازه شان (حداقل در یک بعد) به مقدار کمتر از 100 نانومتر <...

رنگ های کلروکائوچو

رنگ های کلروکائوچو

رنگ های کلروکائوچو

رنگ های کلروکائوچو در گروه رنگ های تغییر ناپذیر

محصولات