آموزشها و مقالات

خواص عمومی پیگمنت ها

خواص عمومی پیگمنت ها

خواص عمومی پیگمنت ها

رنگدانه های (پیگمنت های) آلی

پیگمنت های فتالوسیانین

پیگمنت های فتالوسیانین

پیگمنت های فتالوسیانین

پیگمنت ها و مواد رنگزای فتالوسیانین یک طبقه از بزرگترین ترکیبات رنگی سنتزی را شامل می شود....

واکس های آلی غلظت دهنده

واکس های آلی غلظت دهنده

واکس های آلی غلظت دهنده

بطور کلی واکسهای آلی رفتار جریانی شبه پلاستیکی و حتی گاهی تیکسوتروپی را در رنگ ایجاد می کن...

افزودنی های بهبود دهنده چسبندگی

افزودنی های بهبود دهنده چسبندگی

افزودنی های بهبود دهنده چسبندگی

چسبندگی پدیده نگه داشتن دو جسم (دوفاز) در کنار هم بوسیله ایجاد تماس نهادی بین مولکولی در فصل مشترک آنهاست، این تماس قبل از هر عاملی به نیروهای فیزیکی (نیروهای بین مولکول) بستگی داشته و ممکن است پیوند...

غلظت حجمی پیگمنت یا رنگ دانه [Pigment Volume concentration (PVC)]

غلظت حجمی پیگمنت یا رنگ دانه [Pigment Volume concentration (PVC)]

غلظت حجمی پیگمنت یا رنگ دانه [Pigment Volume concentration (PVC)]

پیگمنت های دی اکسازین

پیگمنت های دی اکسازین

پیگمنت های دی اکسازین

رنگینه های دی اکسازین، همانطوری که از نامشان پیداست، شامل دو سیستم حلقوی اکسازین هستند که به...

عدد جذب روغن پیگمنت ها ومواد پرکننده (فیلرها

عدد جذب روغن پیگمنت ها ومواد پرکننده (فیلرها

عدد جذب روغن پیگمنت ها ومواد پرکننده (فیلرها)

این پارامتر که بعضا ً به آن عدد روغن نیز گفته می شود در رنگهای حاوی پیگمنت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بر اساس تعریف استاندارد ISO 78...

مواد پر کننده در رنگ ها

مواد پر کننده در رنگ ها

مواد پر کننده در رنگ ها

براساس استاندارد (کمی قدیمی تر آلمانی)

پیگمنت های اکسید آهن

پیگمنت های اکسید آهن

پیگمنت های اکسید آهن

اکسیدهای آهن تاکنون مهمترین پیگمنتهای رنگی معدنی، هستند که محدوده رنگی از زرد و قرمز تا قهوه...

افزودنی ها در رنگ ها

افزودنی ها در رنگ ها

افزودنی ها در رنگ ها

افزودنی ها (یا مواد پرکننده) بر اساس استاندارد آلمانی

محصولات

Close