آموزشها و مقالات

غلظت دهنده پلی اورتان چیست؟

غلظت دهنده پلی اورتان چیست؟

غلظت دهنده پلی اورتان چیست؟

ظهور غلظت دهنده های پلی اورتان ...

طبقه بندی انواع رنگها و پوشش ها

طبقه بندی انواع رنگها و پوشش ها

طبقه بندی انواع رنگها و پوشش ها

رنگها را می توان بر اساس معیارهای مختلف گروه بندی کرد که برخی از مهمترین آنها به ش...

پدیده فلوتینگ و فلودینگ در دیسپرسیون

پدیده فلوتینگ و فلودینگ در دیسپرسیون

پدیده فلوتینگ و فلودینگ در دیسپرسیون

Floating

رزینهای کوپلیمر وینیل کلرید و وینیل ایزوبوتیل اتر

رزینهای کوپلیمر وینیل کلرید و وینیل ایزوبوتیل اتر

رزینهای کوپلیمر وینیل کلرید و وینیل ایزوبوتیل اتر

ابتدا یک توضیح ضروری در خصوص پاره ای از اصطلاحات<...

رنگ های حاوی پرک شیشه (گلس فلیک)

رنگ های حاوی پرک شیشه (گلس فلیک)

رنگ های حاوی پرک شیشه (گلس فلیک)

پیگمنت

تگزانول  (Texanol®)چیست؟

تگزانول  (Texanol®)چیست؟

تگزانول  (Texanol®)چیست؟

خواص عمومی پیگمنت ها

خواص عمومی پیگمنت ها

خواص عمومی پیگمنت ها

رنگدانه های (پیگمنت های) آلی

پیگمنت های فتالوسیانین

پیگمنت های فتالوسیانین

پیگمنت های فتالوسیانین

پیگمنت ها و مواد رنگزای فتالوسیانین یک طبقه از بزرگترین ترکیبات رنگی سنتزی را شامل می شود....

واکس های آلی غلظت دهنده

واکس های آلی غلظت دهنده

واکس های آلی غلظت دهنده

بطور کلی واکسهای آلی رفتار جریانی شبه پلاستیکی و حتی گاهی تیکسوتروپی را در رنگ ایجاد می کن...

افزودنی های بهبود دهنده چسبندگی

افزودنی های بهبود دهنده چسبندگی

افزودنی های بهبود دهنده چسبندگی

چسبندگی پدیده نگه داشتن دو جسم (دوفاز) در کنار هم بوسیله ایجاد تماس نهادی بین مولکولی در فصل مشترک آنهاست، این تماس قبل از هر عاملی به نیروهای فیزیکی (نیروهای بین مولکول) بستگی داشته و ممکن است پیوند...

محصولات